3095 người đang online

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và triển khai quy định số 102 – QĐ/TW của Bộ chính trị

Đăng ngày 15 - 01 - 2018
100%

Sáng ngày 11/1/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, MTTQ huyện; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, chuyên môn, đoàn thể cấp huyện, đảng ủy các xã, thị trấn; đảng ủy, chi ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh; việc chấp hành Quy chế làm việc; việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hàng động quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình; chú trọng phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết đơn thư; xem xét, kết luận và xử lý đúng mức các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và đoàn kết nội bộ trong Đảng, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức tới công tác quán triệt, triển khai theo nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở còn nhiều hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng của cấp ủy cơ sở chưa được chú trọng; nhiều đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đúng quy trình, hồ sơ thủ tục thiếu, lưu trữ không đúng quy định, Cũng tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã phát biểu ý kiến thảo luận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; đồng thời cũng thẳng thắn chia sẻ những về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mai Tính – phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã triển khai Quy định số 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và một số nội dung về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; trong đó, có nhiều điểm nổi bật như: Cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong năm có trọng tâm, trọng điểm và có nhiều điểm mới. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ cấp ủy và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp nên đã giải quyết tốt công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình cơ sở và dư luận trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. UBKT Huyện ủy cũng đã thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra của các cấp ủy cơ sở giúp cho cán bộ làm công tác kiểm tra nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Để năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục đạt được hiệu quả cao, đồng chí  Bí thư Huyện ủy đề nghị: Năm 2018, là năm bản lề, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đồng thời cũng là năm chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vây, vai trò của công tác kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu giúp cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2018, UBKT từ huyện đến cơ sở phải bám sát chương trình công tác của cấp ủy và nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng cụ thể chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp để triển khai thực hiện một cách cụ thể; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, quy định, trọng tâm là Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cơ sở theo phương châm gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện đồng bộ việc kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết trọng tâm như: Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị quyết số 04, 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về vệ sinh ATTP và công tác đảm bảo VSMT; Chỉ thị số 04 của BTV Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính,..Phối hợp với các ban, phòng, ngành thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong việc xây dựng nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời chương trình kiểm tra, giám sát trong năm phải được thẩm định của UBKT Huyện ủy để đảm bảo tính khả thi và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. UBKT từ huyện đến cơ sở nâng cao tính chủ động trong việc phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý hoặc đề nghị kịp thời các trường hợp vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, khiếu nại kỷ luật đảng. Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết dứt điểm một số vấn đề còn tồn đọng, các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững tình hình. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; định kỳ giao ban, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát./.

<

Tin mới nhất