Quyết định về việc phê duyệt nội dung đề cương ôn tập các môn thi, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Nội dung quyết định http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-08/d537c59eb3d2a03dQD02HDTT.PDF