Thông báo kết quả các môn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Xem kết quả tại đường link:

1. Môn thi điều kiện ( Tiếng anh và Tin học):

 http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-09/fcf3f693bb1367ddMon%20%C4%90K.PDF

2. Vị trí giáo viên Văn hóa Tiểu học:

http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-09/c1eae338dbed257dGvien%20VHTH.PDF

3. Vị trí giáo viên Tiếng Anh Tiểu học:

http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-09/971229d9d64e6dadGVien%20TATH.PDF