Lịch ôn tập, khai mạc, kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/69816ed330ef665dTB01%20H%C4%90XT.PDF

 

                                                                              (hình ảnh mang tính chất minh họa)