Phê duyệt nội dung đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018.

                                                                                                                                             (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nội dung đề cương: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/2b25795501bc9cedQ%C4%9003H%C4%90TT.PDF