Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

                                                                       (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nôi dung Thông báo http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/da480681ed12aeedTB787.PDF