Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

                                                            (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-01/bc7ad43034d9a6dTB04NV.PDF