Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Công điện của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Đăng ngày 31 - 01 - 2021
100%

Ngày 29/01/2021, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND điện thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Nội dung Công điện như sau:

(HD)

<

Tin mới nhất