CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VỀ ĐỔI ĐIỀN, DỒN THỬA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

          Thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc đổi điền, dồn thửa đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Các xã trong huyện đã và đang tiến hành triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả từng khâu trong công việc

          Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang được chỉ đạo thực hiện trên toàn quốc. Việc đổi điền, dồn thửa lần này chính là một nội dung, một nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Công tác đổi điền dồn thửa phải được giải quyết đồng bộ, hài hòa giữa lợi ích kinh tế hộ gia đình, lợi ích tập thể và lợi ích của xã hội, tạo điều kiện để tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh, tạo quỹ đất để xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Việc đổi điền dồn thửa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện mục tiêu CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đây là khâu đột phá trong quy hoạch sử dụng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn; tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân phát triển sản xuất hàng hóa, giảm chi phí đầu tư cho sản xuất, thực hiện cơ giới hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, sinh học hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở nông thôn.

Sau khi thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình đổi điền dồn thửa ở xã Quảng Hợp, các xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới nói chung và đổi điền dồn thửa nói riêng. Qua đó  làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng chủ trương đổi điền dồn thửa không phải chia lại ruộng đất mà đây là sự tập trung ruộng đất từ nhiều thửa lại ít thửa hơn và là cuộc Cách mạng trong nông nghiệp nông thôn. Thông qua đổi điền, dồn thửa  để tập trung quỹ đất công ích phục vụ cho xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tổ chức lại sản xuất, đưa tiến hộ KHKT vào thâm canh tăng năng suất cây trồng và vật nuôi. Trên cơ sở vừa làm tốt công tác tuyên truyền vừa thực hiện tốt phương châm “nông dân bàn, nông dân làm, nông dân hưởng thụ” và với tinh thần tự lực tự cường dựa vào sức mình là chính. Căn cứ  vào tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, định rõ thời gian các bước tiến hành đảm bảo phù hợp, tạo thuận lợi cho nông dân đẩy mạnh sản xuất.

          Đến nay, 13 xã điểm của huyện đã hoàn thành việc đổi điền dồn thửa; bên cạnh đó, nhiều xã trong huyện cũng đang tích cực thực hiện. Phấn đấu trong năm 2012, các xã còn lại hoàn thành việc đổi điền dồn thửa, góp phần đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương Quảng Xương./.

Thái Bảo – Đài TT Quảng Xương