Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015

 

    UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

     Số:     /BC-UBND                         Quảng Xương, ngày     tháng 10  năm 2015

    

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

 

Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN

 

tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015 

 

 

 

 


 

I  - HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

 

          1. Những hoạt động nổi bật của Chủ tịch, các PCT UBND huyện

 

Từ ngày 17/9/2015 đến ngày 19/10/2015, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 38 cuộc họp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

          Một số hội nghị và hoạt động nổi bật của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện:

          - Ngày 18/9/2015, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị Thông qua dự thảo Báo cáo KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.

- Ngày 22/9/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu, lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH và Trung tâm lao động ngoài nước chủ trì hội nghị tuyên truyền, vận động lao động trái phép tại Hàn Quốc về nước.

- Ngày 24/9/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự chủ trì hội nghị giao ban công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2015.

- Ngày 29/9/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Khả Hằng chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP, triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

- Ngày 30/9/2015, UBND huyện họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện xét qui hoạch mặt bằng đất ở dân cư, xét hợp pháp hóa đất ở và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

- Ngày 3/10/2015, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công chủ trì, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu dự hội nghị giao ban xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Ngày 5/10/2015, Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khởi công xây dựng đường Lĩnh – Trường – Vọng.

          - Ngày 6/10/2015, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị tổng kết 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Xương, giai đoạn 2011-2015.

- Ngày 8/10/2015, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công chủ trì hội nghị giao ban về công tác quy hoạch đấu giá đất.

- Ngày 13/10/2015, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự hội nghị gặp mặt doanh nhân trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thế Lưu chủ trì họp hội đồng GPMB trường nghề y dược quốc tế.

- Ngày 15/10/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Dự và chỉ đạo cuộc họp Ban tổ chức giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt toàn huyện năm 2015.

 

2. Ban hành văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

Từ ngày 17/9/2015 đến ngày 18/10/2015, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 559 văn bản, trong đó có 385 Quyết định, 112 Công văn, 46 Thông báo - Báo cáo - Kế hoạch và 11 tờ trình, 01 Chỉ thị,  15 phương án – Đề án- Kết luận- Chương trình.

Một số văn bản đáng chú ý là:

- Quyết định 3282/QĐ-BCĐ ngày 14/10/2015 về việc Thành lập Văn phòng điều phối chương trình  nông thôn mới huyện Quảng Xương; Quyết định 3183/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh huyện Quảng Xương; Quyết định 3280/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 huyện Quảng Xương; Quyết định 3285/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 về việc Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2016;

- Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 21/9/2015 chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016;

- Hướng dẫn 28/HD-UBND về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết đinh số 488//QD-UBND ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu, trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước giai đoạn 2014-2020;

- Công văn 1060/UBND-LĐTBXH ngày 25/9/2015 về việc hướng dẫn việc xác nhận liệt sỹ cấp bằng “ Tổ quốc ghi công”; Công văn: 1063/UBND – TĐKT ngày 28/9/2015 về việc Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2015; Công văn 1078/UBND-NN ngày 30/9/2015 về việc chỉ đạo sản xuất khoai tây vụ Đông 2015 và vụ Xuân 2016; Công văn:1082/UBND-NV ngày 01/10/2015 ngày 01/10/2015 về việc Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; Công văn: 1111/UBND-VP ngày 06/10/2015 về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015 và xây dựng chương trình công tác năm 2016;

- Báo cáo 415/BC-UBND ngày 24/9/2015 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về quy định, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên nhân viên hành chính các trường mần non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh;Báo cáo 420/BC-UBND ngày 28/9/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển, nông nghiệp, nông thôn;

- Kế hoạch 418/KH-UBND ngày 25/9/2015 Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2015; Kế hoạch 425/KH-UBND ngày 01/10/2015 Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; Kế hoạch/ 436/KH- UBND ngày 06/10/2015 tổ chức Hội khỏe phù đổng huyện Quảng Xương và tham gia Hội khỏe phù Đổng toàn tỉnh lần thứ IX – năm 2015; Kế hoạch 442/KH-UBND ngày 11/8/2015 về việc kế hoạch tổ chức triển khai “ Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tờ trình:135/TTr-UBND ngày 08/10/2015 về việc đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự  nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

 

 

II - TÌNH HÌNH KT- XH, QP-AN THÁNG 10 NĂM 2015

 

1.     Về lĩnh vực phát triển kinh tế

1.1. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để giải phóng đất gieo trồng vụ đông; đã trồng được hơn 1000ha cây vụ đông, trong đó: ngô đông 450ha, ớt xuất khẩu 40ha, hơn 500ha cây rau màu các loại...; chỉ đạo điều tiết nước phục vụ trồng và chăm sóc cây trồng vụ đông. Chỉ đạo thực hiện xây dựng vùng trồng rau an toàn tại xã Quảng Lưu, Quảng Lợi. Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, thường xuyên giao ban nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện đạt kế hoạch; xây dựng kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2015. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân vùng biển khai thác đạt hiệu quả cao và an toàn trên biển; quản lý, chăm sóc tốt ao nuôi trong mùa mưa bão.

Đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Xương, giai đoạn 2011-2015; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 9 xã đăng ký hoàn thành năm 2015, hiện tại xã Quảng Trạch đã hoàn thành công tác thẩm định chờ tỉnh công nhận, có 4 xã hoàn thành 18/19 tiêu chí (Q. Đức, Q. Ngọc, Q. Hòa, Q. Trường), 4 xã còn lại đạt 16 -17 tiêu chí. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai đề án xây dựng Quảng Xương trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2018.

 

1.2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và nghề truyền thống trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định phát triển; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2010-2015. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình: Nhà thi đấu TDTT, các công trình thuộc dự án 257, khởi công xây dựng đường liên xã Quảng Lĩnh – Trường – Vọng. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình đường Quảng Bình đi Quảng Lưu, đường Quảng Thái đi Quảng Lợi; hoàn thành đề án kêu gọi đầu tư vào khu Thương mại Bắc Cầu Ghép và đầu tư khu bể bơi huyện; cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra của Bộ xây dựng thanh tra tại huyện. Hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch xã Quảng Lợi, lập đề án phát triển đô thị huyện Quảng Xương theo Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

1.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất theo qui hoạch và kế hoạch; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016; phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường về bàn giao đất cho chùa Đại Phúc xã Quảng Ngọc; đã thẩm định và cấp được 982 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đăng ký thế chấp bảo lãnh và xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất  cho 89 trường hợp. Phê duyệt quy hoạch đất ở xen cư cho các xã, thị trấn. Chỉ đạo các xã, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

1.4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tối đa chi phí hội nghị, tiếp khách. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Ước thực hiện thu NSNN 10 tháng đầu năm 732,5 tỷ đồng, đạt 121% so với dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện chi NSNN 631,6 tỷ đồng, đạt 103%. Tổ chức thực hiện đấu giá cấp quyền sử dụng đất theo qui định tại các mặt bằng đã phê duyệt; xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội năm 2016.

 

2. Về Lĩnh vực Văn hoá - xã hội

2.1. Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; công nhận lần đầu 02 thôn, công nhận lại 6 thôn văn hóa; kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại xã Quảng Đại; hướng dẫn các xã xây dựng các thiết chế văn hóa theo các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo chống xuống cấp 4 di tích (nhà thờ Hoàng Bùi Hoàn, Chùa Bồng Hinh, đền thờ Nguyễn Hữu Huân, đền thờ Đông Hải Đại vương – Nguyễn Phục); chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải bóng bàn – cầu lông – quần vợt toàn huyện năm 2015; quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện hoạt động theo đúng quy định. Chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc trên địa bàn huyện.

 

2.2. Đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 cho Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học và THCS; tổ chức khai giảng các lớp Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi tỉnh cấp THCS. Tổ chức thi HSG lớp 9 toàn huyện có 686/690 học sinh đăng ký dự thi, kết quả có 222 học sinh đạt giải, trong đó có 11 giải nhất, 31 giải nhì, 77 giải ba và 95 giải khuyến khích. Tổ chức tập huấn và tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh lần thứ IX, đoàn Quảng Xương có 69 học sinh tham gia, đạt 77 giải, gồm 6 giải nhất, 10 giải nhì, 17 giải ba và 44 giải khuyến khích. Tập trung chỉ đạo và tổ chức giao ban công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia với các đơn vị trong kế hoạch hoàn thành năm 2015; ddaonf kiểm tra của tỉnh đã thẩm định công nhận trường Tiểu học Quảng Nham 1 đạt chuẩn quốc gia.   

 

 

 2.3. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết. Tổ chức tiêm phòng vắc xin sởi – Rubella đợt 1 cho các cháu từ 1-14 tuổi đảm bảo an toàn. Trong tháng đã khám bệnh cho 19.747 lượt người (tại Bệnh viện đa khoa huyện 7.554 người, tại các trạm y tế 12.193 người), điều trị 11.348 lượt người (tại bệnh viện 1.790 người, tại các trạm 9.558 người). Có 61 người nghiện ma túy được điều trị bằng thuốc Methadone tại Trung tâm y tế huyện.

2.4. Đã thực hiện chi trả kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức đưa thân nhân của 98 mẹ Việt Nam anh hùng dự lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng do UBND tỉnh tổ chức; rà soát điều dưỡng bổ sung cho 461 đối tượng người có công năm 2015; báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2011-2015. Tổ chức khai giảng lớp dạy nghề rau an toàn tại xã Quảng Lưu, lớp dạy nghề chuẩn đoán phòng trừ bệnh nuôi trồng thủy sản tại Quảng Chính và chuẩn bị khai giảng các lớp nghề phi nông nghiệp tại Quảng Định, Quảng Ninh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2015, công tác bình đẳng giới; tiếp nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp cho người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

 

2.5. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CB,CC,VC; trong đó có 03 cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP; thẩm định hồ sơ xét tinh giản biên chế cho 6 viên chức ngành giáo dục và 5 cán bộ cấp xã theo Nghị định 108/NĐ-CP. Chuẩn bị hồ sơ xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho CB, CC, VC trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng năm 2015. Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các xã. Nắm bắt, quản lý tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. 

 

 

2.6. Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; công tác thanh tra theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Trong tháng đã tiếp nhận 5 đơn khiếu nại, với 5 vụ việc, trong đó 2 vụ việc liên quan đến GPMB Quốc lộ 1A, 01 vụ về cấp GCN quyền sử dụng đất, 02 vụ về tranh chấp, chuyển nhượng đất đai; tiếp công dân 20 lượt với 32 người. Tiếp tục tổ chức thanh tra tài chính, ngân sách tại các xã, trường học trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

 

3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ. Đã tổ chức tổng kết 5 năm công tác tuyển quân huyện Quảng Xương, giai đoạn 2011-2015.

Tình hình TTXH trên địa bàn huyện được đảm bảo tốt, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Trong tháng xảy ra 03 vụ trộm cắp tài sản tại xã Quảng Bình, Quảng Ninh; gây thương tích 4 vụ tại xã Q. Ngọc, Q. Lộc, Q. Lĩnh; cướp giật tài sản 01 vụ tại xã Q. Nhân; 03 vụ, 9 đối tượng về buôn bán ma túy tại Q. Ninh,Q. Lợi, Q. Hùng. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người, va chạm giao thông 02 vụ, làm bị thương 02 người.

 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÁNG 11 NĂM 2015

1. Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông; tăng cường quản lý nhà nước về giống và vật tư phục vụ nông nghiệp; xây dựng kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2016. Tiếp tục chỉ đạo phát triển trang trại chăn nuôi tập trung và cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò, chỉ đạo tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, triển khai kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2015. Chỉ đạo nhân dân khai thác, đánh bắt hải sản an toàn trên biển, tăng cường chăm sóc nuôi trồng thủy sản. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng NTM, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn tại các xã trong kế hoạch hoàn thành năm 2015.

2. Chỉ đạo ổn định phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình: Nhà thi đấu TDTT, các hạng mục công trình phụ trợ của nhà thi đấu, các công trình trong chương trình xây dựng NTM, công trình thuộc dự án 257. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các qui hoạch, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc kế hoạch năm 2016.

 

3. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; hoàn thành công tác bổ sung, điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn...;  tiếp tục triển khai công tác đo đạc và thẩm định bản đồ địa chính số cho 9 xã. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với công ty Hoàng Hải Hà thực hiện nâng cấp dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Tân đi vào hoạt động có hiệu quả.

4. Điều hành công tác thu chi ngân sách theo kế hoạch; giải ngân các chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2016. Chỉ đạo thực hiện đấu giá đất các mặt bằng đã quy hoạch để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu nợ đọng thuế, đặc biệt là thuế công thương nghiệp.

5. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...; tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh về dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành các chỉ tiêu nhà nước về văn hóa. Chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

6. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận tại các trường trong kế hoạch năm 2015; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác thu chi tại các nhà trường; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

7. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết...; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; tăng cường chỉ đạo xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế, nhất là các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác dân số KHH gia đình.

8. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch; chỉ đạo công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015; chỉ đạo hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu thuộc chương trình 257; tiếp tục chỉ đạo công tác bình đẳng giới,  chăm sóc trẻ em, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015.

9. Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác CCHC tại các xã; tham mưu thực hiện tốt công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC. Nắm bắt, quản lý tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp công dân; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt trong lĩnh vực tranh chấp về đất đai, bồi thường GPMB.

10. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, an ninh tuyến biển. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt tình huống không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trên đây, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

 

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

 

- UBND các xã, thị trấn;                                                                   

- Lưu: VT.

 

                                                                                                                     Trần Thế Lưu                                                                       

 

                                                                                                                                                                                

 

                                                                                    

                                                                                     

 

 

Đỗ Trí Hòa - PCVP