Ký hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-05/17df87b1a3d279dTB62.PDF