Thông báo thay đổi địa điểm khai mạc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020

Nội dung chi tiết tại đây. 

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-05/bdffd7fe6d1d50dTB08H%C4%90TD.PDF