HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2020-2025, ngành giáo dục Quảng Xương đã có nhiều giải pháp tích cực chỉ đạo các nhà trường tập trung hoàn thiện vững chắc các tiêu chí thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

   

Trường MN thị trấn Tân Phong 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 

 Quá trình triển khai,  Phòng  Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các nhà trường, tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện một cách kịp thời. Song song với việc nâng cao chất lượng, các nhà trường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực đào tạo (Tiêu chí 5: trường học; tiêu chí 14: Giáo dục) theo Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020; trong đó tập trung nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 84/86 trường đạt chuẩn (trong đó có 16 trường đạt chuẩn mức độ 2), đạt tỷ lệ 97.6%.

       Với phương châm đổi mới công tác quản lý gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục, Ngành giáo dục đã tập trung tổ chức tốt các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, tạo điều kiện cho các cán bộ, giáo viên và nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; xây dựng lực lượng giáo viên nòng cốt; củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường học, bảo đảm hiệu quả quản lý trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; đến nay toàn huyện đã có 100% giáo viên đã đạt chuẩn về trình độ.

       Công tác phổ cập xóa giáo dục-xóa mù chữ được quan tâm hàng đầu, các nhà trường tập trung  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém, do đó tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần qua từng năm; bên cạnh đó đảm bảo thực hiện việc phân luồng học sinh, nâng tỷ lệ học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục GDNN, trung học phổ thông  đạt từ 95% đến 100%; công tác phổ cập giáo dục tiếp tục duy trì và đạt kết quả với 26/26 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ.

       Có thể khẳng định rằng với sự quyết tâm cao của ngành giáo dục, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và duy trì bền vững phổ cập  XMC gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Hệ thống cơ sở hạ tầng các trường từng bước được bổ sung và ngày càng hoàn thiện; nhiều  trường học được chỉnh trang, bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên xanh sạch đẹp an toàn; chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, là một trong những đơn vị xếp tốp đầu của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể chăm lo sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Đến nay, 100% các đơn vị đảm bảo tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao lĩnh vực Giáo dục  (nội dung 10.1) theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóá. Thời gian tới ngành Giáo dục tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất trường, lớp, nâng tỷ lệ học sinh ra lớp, góp phần thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của huyện giai đoạn 2020-2025.

 

                                                                          Nguyễn Thi Quế- P. GD&ĐT