Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đấu giá QSD đất 39 lô đất thuộc khu dân cư thôn 14, Quảng Lưu

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đấu giá QSD đất 39 lô đất thuộc khu dân cư thôn 14, Quảng Lưu:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-03/9cdca535429299ddTB%20gia%20han%20thon%2014%20Quang%20Luu.pdf