Kế hoạch chuyển đối số huyện Quảng Xương năm 2023

Ngày 20/3/2023, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về chuyển đối số huyện Quảng Xương năm 2023.

Phần đầu tiên, Kế hoạch đã  nêu kết quả hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022, theo đó, trong năm 2022, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Quảng Xương đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả bước đầu; nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt.  Đến nay, các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 theo chỉ tiêu được giao trên địa bàn huyện Quảng Xương đã cơ bản hoàn thành. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được tăng cường; huyện đã triển khai tập huấn chuyển đổi số đến từng cán bộ, công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng; các tổ công nghệ số cộng đồng đã tích cực hỗ trợ người dân trên địa bàn trong việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng số. Đặc biệt là 05 xã, thị trấn được giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số theo bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã đã được Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Phần thứ hai đề cập đến nội dung của Kế hoạch, với mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của huyện để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; bám sát định hướng chủ đề năm 2023 của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số là “Năm quốc gia về dữ liệu số”; tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới. 

Các mục tiêu cụ thế:

Về hạ tầng số: 100% cơ quan Đảng, chính quyền từ huyện đến xã kết nối mạng số liệu chuyên dùng của tỉnh; Tiếp tục duy trì triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp. Từng bước triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến (2 chiều, 1 chiều) đến nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố; trong năm 2023 hoàn thành triển khai phòng họp trực tuyến 1 chiều đến 100% nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố thuộc các xã/thị trấn đã hoàn thành chuyển đổi số năm 2022 và nằm trong kế hoạch hoàn thành chuyển đổi số năm 2023 theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Khai thác hiệu quả mạng di động 3G/4G và mạng Internet cáp quang đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt trên 100% địa bàn dân cư; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh đạt trên 80%;Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 80%.

Về Chính quyền số: Duy trì 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định); 80% báo cáo định kỳ (trừ nội dung mật) của các cơ quan nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia;30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 20% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số;100% các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được cung cấp trên các phương tiện truy cập khác nhau; Tối thiểu có 06 xã hoàn thành chuyển đổi số cấp xã; trong đó 06 xã gồm: Quảng Định, Quảng Ngọc, Quảng Đức, Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Hòa hoàn thành chuyển đổi số theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương giai đoạn 2022 – 2025;UBND huyện tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo kế hoạch của tỉnh; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt; Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Về Kinh tế số: Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 50%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số phục vụ quản lý hoạt động đạt trên 30%; 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử; 80% hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa được trải nghiệm sử dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất, kinh doanh.

 Về Xã hội số: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 50%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 30%;Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt từ 50% trở lên; Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90% trở lên; 100% người dân từ đủ 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh được cài và sử dụng app QuangXuong–S trên địa bàn huyện phục vụ quản lý lý điều hành của chính quyền và nhu cầu của người dân; Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử (đầy đủ dữ liệu thông tin hành chính) đạt 100%; tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm một hoặc đầy đủ các  thông tin tiền sử, y tế dự phòng, thông tin khám chữa bệnh đạt 30%; khuyến khích phát triển mô hình dịch vụ khám chữa bệnh từ xa; 100% các trường TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số; triển khai kho học liệu số mở đạt 70%; Mỗi học sinh TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện đều có hồ sơ số về việc học tập cá nhân; mỗi cơ sở đào tạo đều triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số.

 Về bảo đảm an toàn thông tin: 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ yêu cầu;  100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ; 70% trường tiểu học, THCS, THPT được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; 100% các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ yêu cầu trước ngày 01/6/2023; Tham gia diễn tập đảm bảo an toàn thông tin theo kế hoạch của tỉnh.

Các nhiệm vụ và giải pháp chung

Về nhận thức số: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các Đề án, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện; Tổ chức các hội nghị tập huấn, các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề để nâng cao kiến thức cơ bản, kỹ năng về chuyển đổi số CBCC, viên chức, nguời lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông tập huấn các kỹ năng số cơ bản cho người dân về sử dụng Internet, thư điện tử, giao dịch điện tử, mua bán trực tuyến, tham gia sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân,… Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, Ban Chỉ đạo CĐS huyện lựa chọn những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của các đơn vị cấp xã, của doanh nghiệp, của người dân và tổ chức cho các đơn vị tham quan, học tập mô hình để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023. 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia kênh truyền thông “Chuyển đổi số” trên Zalo để đảm bảo việc cập nhật kịp thời thông tin về chuyển đổi số phục vụ công tác. Chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng chia sẻ, hướng dẫn cho người dân tham gia để cập nhật thông tin phục vụ nhu cầu giao dịch công việc.

Về hạ tầng số: Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại UBND huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo các điều kiện để kết nối mạng diện rộng trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mua sắp thay thế những thiết bị đã cũ, lạc hậu đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã. Duy trì tỉ lệ 1 người/1 máy. Đảm bảo 100% máy tính kết nối mạng LAN, mạng Internet; Duy trì có hiệu quả Hệ thống hội nghị trực tuyến, đảm bảo kết nối thông suốt từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến giữa cơ quan Nhà nước. Hoàn thành triển khai phòng họp trực tuyến 1 chiều đến 100% nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố thuộc các xã/thị trấn: Thị trấn Tân Phong, Quảng Lưu; các xã Quảng Bình,Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Định, Quảng Ngọc, Quảng Đức, Quảng Trung, Quảng Lộc, Quảng Hóa. Khuyến khích mở rộng hệ thống phòng họp trực tuyến về nhà văn hóa các thôn trong toàn huyện; Tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy tờ trong việc tổ chức các hội nghị; Thực hiện chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 cho toàn bộ hệ thống CNTT nội bộ, các dịch vụ có kết nối Internet của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo lộ trình của tỉnh; Xây dựng trang thông tin điện tử tại các xã, thị trấn phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản lý, điều hành của nhà nước và nhu cầu của người dân.

Về Dữ liệu số: Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các ngành cấp trên trong việc rà soát, cập nhật, bổ sung các dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu theo ngành, lĩnh vực  trọng điểm: nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, lao động, thương mại, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch... bảo đảm dữ liệu được tạo lập tuân thủ theo định dạng máy đọc được, sẵn sàng khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách dễ dàng; Triển khai giải pháp số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ phát sinh từ năm 2023 về sau;  Triển khai thực hiện Đề án “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng và số hóa tài liệu lưu trữ tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, giai đoạn 2022 – 2025” theo hướng dẫn của tỉnh.

Về Triển khai nền tảng số: Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nền tảng số đã triển khai; Đấu mối, phối hợp với các cơ quan chủ quản nền tảng số đã được UBND tỉnh lựa chọn và công bố tại Công văn số 8908/UBND-CNTT ngày 21/6/2022 và Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức triển khai sử dụng; Tổ chức đào tạo, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số phục vụ người dân; Chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, thúc đẩy mọi người dân sử dụng nền tảng số được công bố tại địa chỉ: https://congdanso.mic.gov.vn; Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 của tỉnh.

Về Phát triển nhân lực số: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức; người dân trên địa bàn huyện về chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Về  An toàn thông tin mạng: Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân;  Đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của huyện; Hoàn thành phân loại, xác định, đề xuất phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin đang vận hành trước tháng 6 năm 2023; Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng theo kế hoạch của tỉnh;  Đẩy mạnh thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Đưa công tác đảm bảo an toàn thông tin vào các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số của các cơ quan trên địa bàn huyện; Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin của huyện. Ưu tiên đầu tư trang thiết bị an toàn thông tin cho các hệ thống phần mềm ứng dụng dùng chung, cơ sở dữ liệu quan trọng; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin của tỉnh, các doanh nghiệp về an toàn thông tin thực hiện giám sát, thu thập thông tin, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin và thực hiện khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra; giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý; Có các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ cho các thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện giao: 

  Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Quảng Xương: Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Quảng Xương.

 Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chính quyền huyện; UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị:  Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện; tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đề xuất UBND huyện (thông qua Phòng Văn hoá và Thông tin) điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ do thực tế phát sinh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

  Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, công nghệ thông tin, viễn thông, trên địa bàn chủ động ưu tiên các nguồn lực để khẩn trương đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông.

 Giao phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã trong quá trình tổ chức, thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; định kỳ tổng hợp báo cáo, kiến nghị UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

 Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường phát thanh nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện; Xây dựng tin, bài về chuyển đổi số của huyện để đăng tải trên trang thông tin điện tử tại chuyên mục “Chuyển đối số”; Xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền về công tác Chuyển đổi số của huyện trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nhiệm vụ chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị  Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Xương đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực số của doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số doanh nghiệp theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện: Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Kế hoạch này và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện; Chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp xã phối hợp UBND các xã, thị trấn thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân.