I. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tố chức, cá nhân về hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Quảng Xương như sau:

1. Số điện thoại:

- Số điện thoại đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện: 0912.604.886.

- Số điện thoại đồng chí Bùi Xuân Tiến – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 0915.077.863.

- Số điện thoại đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng Công an huyện: 0913.399.111.

- Số điện thoại đồng chí Thiều Như Huynh – Đội trưởng đội Quản lý thị Trường số 02: 0989.900.345.

- Số điện thoại đồng chí Hồ Thị Hoa – Phó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện: 0949.485.898.

2. Email liên hệ : pvhttqx@gmail.com

Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ. 

II. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực đất đai:

Điện thoại cố định: 02373.538.898 (Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Quảng Xương)

Di động: 0886.714.915 (Giám đốc VP ĐK đất đai chi nhánh huyện Quảng Xương)

III.  Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

Bộ phận một cửa huyện. Di động: 0949.082.674 

IV. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân về lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình và quảng cáo khi giao dịch hành chính, dịch vụ công: 

SĐT: 0237 666 0000

V.  Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em:  111