Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-04/d08330a3e6525e9dQ%C4%901955.pdf