Danh sách các Doanh nghiệp đang hoạt động đến tháng 3 năm 2023

Danh sách các Doanh nghiệp đang hoạt động đến tháng 3 năm 2023:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/e5ecdd15072d9a4dDN%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BA%BFn%2021.3.XLSX