Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương.

Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-11/e702c53267654bdTB445.pdf