Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 07/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) như tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số năm 2023 quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Thông tư 2 số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều kiện hỗ trợ là khi các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại các Điều: 5, 6, 7, 8, 9 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

Kế hoạch nêu rõ nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh với mục tiêu năm 2023, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 09 doanh nghiệp nhỏ và 01 doanh nghiệp vừa; Hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản  trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh với mục tiêu năm 2023, hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp siêu nhỏ và 10 doanh nghiệp nhỏ. Tổng kinh phí thực hiện năm 2023 là 1.200.000.000 đồng (một tỷ, hai trăm triệu đồng), từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp (hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 tại Công văn số 274/BKHĐT-PTDN ngày 12/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các ngành, đơn vị tổ chức thực hiện; Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề nghị lập, gửi hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ đến Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp nhận, thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ theo quy định; Thực hiện xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

Tải Kế hoạch tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/5782e00c501ca09dKH292.pdf