Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thôn 5 xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư  thôn 5 xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa:

1. Quyết định phê duyệt:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/59ad78986730416dQ%C4%906124.pdf

2. Hồ sơ Quy hoạch:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/421e82ff2c9b4c0dHS%20QHCT%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20th%C3%B4n%205%20Qu%E1%BA%A3ng%20Giao.rar