Huyện Quảng Xương tham dự tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn Đề án 06

Trong 3 ngày (từ 9-11/1/2024), huyện Quảng Xương tham dự tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn Đề án 06 do Sở Nội vụ phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức theo hình thức học trực tuyến.

Tham gia lớp tập huấn có 171 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng,  ban, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Quảng Xương. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 13/12/2023 về triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; Y kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại Công văn số 9622/UBND-KSTTHCNC ngày 06/7/2023 về việc triển khai các nhiệm vụ tại Công văn số 1845/TCTTKĐA ngày 12/6/2023 và Công văn số 4043/CV-TCTTKĐA ngày 13/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ.

Trang Thông tin điện tử huyện Quảng Xương giới thiệu các video về chuyên đề giới thiệu triển khai Đề án 06/CP tại lớp tập huấn: 

1. Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2024-01/ba26499eca3ae9ddQ%C4%9006.pdf

2. Video cơ sở lí luận và triển khai:

https://www.youtube.com/watch?v=_CDJ1Fbrr8g&t=180s

3. Video quan điểm chỉ đạo và nhóm tiện ích:

https://www.youtube.com/watch?v=_E3YvmUH390&t=139s

4. Video các nhiệm vụ:

https://www.youtube.com/watch?v=NipKrpEa4-M