Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ thôn Xa Thư - Quảng Bình trong việc thực hiện thành công mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mầu