Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại tổng hợp tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại tổng hợp tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá:

1. Quyết định phê duyệt:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/58968dd279dc48dQ%C4%905992.pdf

2. Hồ sơ quy hoạch:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/e4959d515caae62dH%E1%BB%93%20s%C6%A1%20QHCT%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20x%C4%83ng%20d%E1%BA%A7u%20v%C3%A0%20khu%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Q%20%C4%90%E1%BB%8Bnh.rar