Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021) 
Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ hai
18/10/2021
-- (7h30) Hội nghị tập huấn công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XH học tập TT BDLLCT huyện - PCT UBND Nguyễn Huy Nam - HKH, GD&ĐT chuẩn bị - (13h00) Dự Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI (kỳ họp chuyên đề) Phòng họp tầng 3 HU - Chủ tịch, - Phó CT HĐND, các PCT UBND huyện - VP, 02 Ban chuẩn bị
- (15h00) Dự HN thảo luận dự toán 2022 với tỉnh Sở KHTC - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - TCKH chuẩn bị
Thứ ba
19/10/2021
- (7h00) Họp Hội đồng thẩm định xác định giá đất cụ thể Phòng họp số 01 - PCT UBND Nguyễn Đình Dự - TNMT chuẩn bị
- (7h30) Kiểm tra tiến độ xây dựng trường CQG Tân Phong 2, Tiên trang 2, - PCT UBND Nguyễn Huy Nam - GD&ĐT chuẩn bị
-(7h30) Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện bố trí vốn đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Xã Quảng Bình - Phó CT HĐND Nguyễn Thị Sơn - Ban KT-XH, PC, VP
- (13h30) Kiểm tra tiến độ xây dựng trường CQG Quảng Lưu, Q.Trung - PCT UBND Nguyễn Huy Nam - GD&ĐT chuẩn bị
(13h30): Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện bố trí vốn đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Xã Quảng Hòa - Phó CT HĐND Nguyễn Thị Sơn - Ban KT-XH, PC, VP
 - (13h30) Họp về nội dung liên quan đến DA Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà Phòng họp 01 - PCT UBND Nguyễn Đình Dự - Nội vụ chuẩn bị
Thứ tư
20/10/2021
- (7h30) Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10/2021 Phòng họp 01 - Chủ tịch,- Phó CT HĐND, các PCT UBND huyện - VP chuẩn bị  - (13h30) Giao ban Thường trực HU Phòng họp BTV - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh - VP chuẩn bị
Thứ năm
21/10/2021
-- (7g30) Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng họp BTV - Chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh- VP chuẩn bị - (13g00) Họp Hội đồng đất ở dân cư, xen cư Phòng họp 01 - PCT UBND Nguyễn Đình Dự - Ban QLDA chuẩn bị
Thứ sáu
22/10/2021
(7h30): Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện bố trí vốn đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Xã Quảng Chính - Phó CT HĐND Nguyễn Thị Sơn - Ban KT-XH, PC, VP
- (7h30) Nghe báo cáo Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Xương đến 2030 Phòng họp 01 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện - VHTT chuẩn bị
- (13h30) Họp xem xét PA cưỡng chế trong GPMB tại thị trấn Tân Phong Phòng họp 01 - PCT UBND Nguyễn Đình Dự - VP chuẩn bị
- (15h30) Giao ban lãnh đạo huyện Phòng họp 01 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện - VP chuẩn bị
Thứ bảy
23/10/2021
- (7h30) Họp giao ban Tổ kiểm tra rà soát đất đai dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên Phòng họp UBND xã Q. Yên - PCT Nguyễn Đình Dự - Phòng TNMT chuẩn bị - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trực, tổ chức kiểm tra công tác chống dịch tại các xã, thị trấn (Theo TB phân công và KH của BCĐ huyện);
Chủ nhật
24/10/2021
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trực, tổ chức kiểm tra công tác chống dịch tại các xã, thị trấn (Theo TB phân công và KH của BCĐ huyện); - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trực, tổ chức kiểm tra công tác chống dịch tại các xã, thị trấn (Theo TB phân công và KH của BCĐ huyện);