Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

                                  

Ông Đỗ Văn Sáu

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện

 

Bà Phạm Thị Nhung

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

Ông Mai Đình Thủy

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện