Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

                          

Ông Lê Đình Khoa

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

          

Ông Chu Đức Khương

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Bà Trịnh Thị Nguyên

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Ông Mã Văn Thanh

Trưởng phòng Nội vụ

Bà Nguyễn Thị Thu

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Loan

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Huyền

Trưởng phòng Tư pháp

Ông Lê Đại Hiệp

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

Ông Đặng Ngọc Thanh

Chánh Thanh tra huyện

Bà Dương Thị Tường Vân

Phó phòng Văn hóa - Thông tin