Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

    

Ông Nguyễn Bá Tài

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Ông Đào Nguyên Dũng

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Bà Nguyễn Thị Lệ

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Bà Hồ Thị Hoa

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện