Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Lịch tiếp dân 06 tháng cuối năm năm 2021 của HĐND, UBND huyện Quảng Xương

100%

 

 

Lịch tiếp dân của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021

Tháng

Ngày

Lãnh đạo tiếp

7

Ngày 19

(Thứ 2)

- Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Nguyễn Thị Sơn - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

8

Ngày 20

(Thứ 6)

- Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Trịnh Thăng Sự - UVBTV Huyện ủy,Trưởng Ban Pháp chế

9

Ngày 20

(Thứ 2)

- Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Phạm Thị Mai - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- XH

10

Ngày 20

(Thứ 4)

- Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Nguyễn Thị Sơn - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

11

Ngày 19

(Thứ 6)

- Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Trịnh Thăng Sự - UVBTV Huyện ủy,Trưởng Ban Pháp chế

12

Ngày 20

(Thứ 2)

- Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Phạm Thị Mai - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- XH

Lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện 6 tháng cuối năm 2021

Tháng

Ngày

Lãnh đạo tiếp

7

Ngày 12

(Thứ 2)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Hà Thế Anh

Ngày 28

(Thứ 4)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự

8

Ngày 12

(Thứ 5)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Huy Nam

Ngày 27

(Thứ 6)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Hà Thế Anh

9

Ngày 10

(Thứ 6)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự

Ngày 27

(Thứ 2)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Huy Nam

10

Ngày 11

(Thứ 2)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Hà Thế Anh

Ngày 28

(Thứ 5)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự

11

Ngày 12

(Thứ 6)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Huy Nam

Ngày 26

(Thứ 6)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Hà Thế Anh

12

Ngày 10

(Thứ 6)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch Nguyễn Đình Dự

Ngày 27

(Thứ 2)

Chủ tịch: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Huy Nam