Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

100%

              

Ông Hoàng Bùi Sơn

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Ông Lê Lệnh Tá

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

Ông Văn Doãn Hằng

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy