Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết TW 06 Khóa XI

Đăng ngày 20 - 03 - 2013
100%

Ngày 30/3/2013, Huyện uỷ Quảng Xương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XI và chương trình hành động thực hiện NQ 06 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Xuân - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp huyện, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Đức Xuân - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc và triển khai 2 chuyên đề trong NQ TW 6 khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước năm 2013; Chuyên đề 2 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luạt về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp đó các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy triển khai 3 chuyên đề còn lại và thông qua dự thảo Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện NQ 06 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020; Thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo chỉnh trang, xây dựng nông thôn mới.
Trên quan điểm: Xác định xây dựng xã hội học tập vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, vừa có tính chiến lược, vừa có tính cấp bách để góp phần “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”... Theo đó, UBND huyện đề ra 4 nội dung và giải pháp chủ yếu, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng vien, công chức, viên chức, công nhân lao động và nhân dân về xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh hoạt động giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng dạy và học trong hệ thống giáo dục chính quy, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học; tăng cường sự lãnh đạo cuả Đảng, sự điều hành chỉ đạo của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay xây dựng xã hội học tập.
Các đại biểu dự Hội nghị đã tiếp thu toàn văn NQ TW 6, dự thảo Chương trình hành động của UBND huyện và tập trung thảo luận  
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Xuân - Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, bám sát Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND Huyện để tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến cán bộ đảng viên, tuyên truyền rộng rãi dến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, Các cấp ủy, đơn vị khi xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình hành động phải thực sự linh hoạt, sáng tạo, bám sát vào thực tiễn của địa phương và của ngành, chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần phải tập trung giải quyết nhằm tạo được sự đột phá ở địa phương, đơn vị./.
                                                    Hồng Nhung - ĐTTQX

<

Tin mới nhất

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết TW 06 Khóa XI(20/03/2013 11:34 SA)