Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương: Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Đăng ngày 27 - 05 - 2021
100%

Ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Xương.

     Trong thời gian qua, các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tuy nhiên, đến nay dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt để; số lượng trâu, bò mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy vẫn phát sinh hàng ngày, gây thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân và ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của huyện.

     Để thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các Phòng, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện ngay các biện pháp cấp bách sau:

     1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

     Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các đơn vị trên địa bàn huyện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, người chăn nuôi và Nhân dân hiểu rõ về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, đặc biệt là việc đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ, chỉ sử dụng sản phẩm từ trâu, bò có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch; các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh; kịp thời định hướng dư luận, bảo đảm người dân, người tiêu dùng hiểu rõ, không hoang mang trong xã hội.

      2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, nhất là công tác giám sát dịch bệnh, công tác quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, công tác tái đàn, kiểm soát việc tập kết, vận chuyển, giết mổ và các biện pháp xử lý các ổ dịch.

     3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

    Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định; chuẩn bị đầy đủ số lượng vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò phục vụ công tác tiêm phòng bổ sung và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức tiêm phòng vắc xin theo quy định, thực hiện tốt các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật để phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm.

      Phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê đầy đủ số lượng trâu, bò để phục vụ công tác tiêm phòng bổ sung phục vụ công tác phòng chống dịch.

      4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

      Phải xác định rõ công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh với phương châm “ xã giữ xã”, “thôn giữ thôn” và “hộ giữ hộ”, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan; nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất để bảo vệ tài sản cho Nhân dân, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

       Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa phương mình phụ trách.

      4.1. Đối với các xã, thị trấn đang có dịch phải tập trung nguồn lực, bố trí lực lượng chuyên môn thú y và áp dụng triệt để các biện pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, phát sinh ổ dịch mới; trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, kịp thời thực hiện công bố dịch và tổ chức chống dịch theo quy định; thường xuyên tổ chức công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả; tiếp tục tổ chức thống kê, rà soát số lượng trâu, bò thuộc diện tiêm phòng để tổ chức tiêm phòng vắc xin bổ sung bao vây ổ dịch và phòng bệnh cho toàn bộ đàn trâu, bò thuộc diện tiêm; thành lập các đoàn công tác, phân công cán bộ đến các thôn có dịch phụ trách việc giám sát, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đến tận hộ gia đình để phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, côn trùng hút máu,...); tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị trâu, bò bị bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi.

      4.2. Đối với các xã chưa có dịch: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh, của huyện; trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, sát trùng; tiến hành kịp thời, triệt để việc tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng. Tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn trâu, bò để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp dấu dịch, không khai báo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại về kinh tế, bức xúc cho người dân và cộng đồng.

     5. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 2, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ trâu, bò và các sản phẩm từ trâu, bò trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu, bò và sản phẩm từ trâu, bò trái pháp luật, làm lây lan dịch bệnh.

      6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu, cân đối nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

      7. Các phòng, ban, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện.

     Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc các địa phương được phân công phụ trách thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

     8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Xương, các tổ chức đoàn thể.

     Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là người chăn nuôi trâu, bò tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

     Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này.

<

Tin mới nhất

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Xã Quảng Nham khai mạc lễ hội Đền Phúc và Bia Tây Sơn, hội thi Nữ quan cờ người và đua thuyền...(24/01/2023 10:29 CH)

Quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng đến thăm và tặng quà tại huyện Quảng Xương(01/12/2022 1:55 CH)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm,...(13/09/2022 4:00 CH)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương(24/04/2024 6:00 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

°
500 người đang online