Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 13 - 09 - 2022
100%

Sáng 13/9/2022, Huyện ủy Quảng Xương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Đức Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; trưởng, phó các đoàn thể chính trị huyện. Trưởng, phó các ban, phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Bí thư Đảng bộ, chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc huyện.

Đồng chí Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hôi nghị và truyền đạt những vấn đề cốt lõi của NQ

Phát biểu khai mạc hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Anh Chung nêu rõ: Các đại biểu dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết, bởi Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng. Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua 4 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, rất cơ bản, trong đó có những lĩnh vực hết sức phức tạp, nhạy cảm như: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai; vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn; vấn đề kinh tế tập thể và vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, nếu chúng ta không nắm chắc, không hiểu rõ, thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí dễ mắc sai lầm, chệch hướng, đi ngược lại với tinh thần Nghị quyết đã xác định. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu việc học tập Nghị quyết phải trên tinh thần nghiêm túc, trách nghiệm, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Tất cả đồng chí được triệu tập phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia chương trình đầy đủ. Sau hội nghị của huyện, đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, phát triển Nghị quyết ở địa phương, cơ quan và đơn vị mình. Cùng với việc đánh giá chất lượng học tập Nghị quyết thông qua viết thu hoạch, đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đánh giá thông qua thái độ, tinh thần, trách nhiệm trong học tập triển khai học tập thực hiện Nghị quyết và báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; chuyên đề “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

ĐC Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch của BTV Huyện ủy

thực hiện Nghị quyết số 18-NQTW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng 

       Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đồng chí Hà Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện

Nghị quyết số 19-NQTW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng 

       Đồng chí Hà Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đc Nguyễn Đình Dự – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch của BTV Huyện ủy

thực hiện Nghị quyết số 20-NQTW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng 

       Đồng chí Nguyễn Đình Dự – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Đc Phạm Thị Mai – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày Kế hoạch của BTV Huyện ủy

thực hiện Nghị quyết số 21-NQTW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng 

      Đồng chí Phạm Thị Mai – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy được trình bày.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Anh Chung đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Anh Chung đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. giải pháp trong các Nghị quyết của hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và năng lực vận dụng các Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, đơn vị phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, đơn vị. Cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trước mắt cũng như lâu dài và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung, sơ lược đối phó.

Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, giao UBND huyện, các Ban của Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra./.

<

Tin mới nhất

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Xã Quảng Nham khai mạc lễ hội Đền Phúc và Bia Tây Sơn, hội thi Nữ quan cờ người và đua thuyền...(24/01/2023 10:29 CH)

Quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng đến thăm và tặng quà tại huyện Quảng Xương(01/12/2022 1:55 CH)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm,...(13/09/2022 4:00 CH)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 tại các xã,...(26/03/2024 10:17 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2024(25/03/2024 9:45 SA)

Năm 2024, huyện Quảng Xương phấn đấu 7 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số...(23/03/2024 9:09 SA)

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Thị trấn Tân Phong, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029(22/03/2024 2:27 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17(16/03/2024 9:37 CH)

Huyện Quảng Xương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa...(16/03/2024 8:41 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 45(14/03/2024 4:46 CH)

Huyện Quảng Xương tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024 chủ đề “Xuân về...(13/03/2024 9:12 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp mừng Đảng, mừng Xuân...(13/03/2024 9:04 SA)

Đảng bộ xã Quảng Bình kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (11/03/1954 - 11/03/2024)(12/03/2024 4:11 CH)

°
482 người đang online