Bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Quảng Xương

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
100%

Ngày 16/11/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện.

Theo đó, Kế hoạch nêu cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn huyện; bảo đảm khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

- Bảo đảm các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin đối với lực lượng công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

- Thực hiện khảo sát, đánh giá các nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện để đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng, kịp thời, phù hợp.

- Xây dựng phương án, kịch bản đối phó, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải đặt ra được các mục tiêu để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi xảy ra.

- Xác định cụ thể các nguồn lực, giải pháp tổ chức thực hiện và kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thông tin giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; tận dụng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có kinh nghiệm trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn chuyên môn về an toàn thông tin mạng

- Nội dung thực hiện:

+ Quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nguyên tắc “Ứng cứu sự cố An toàn thông tin (ATTT) mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, khắc phục kịp thời sự cố ATTT mạng”“Hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá ATTT mạng trước khi đưa vào sử dụng”.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trực tiếp chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sự cố mất ATTT mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung của Luật An toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng Việt Nam; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến công tác ATTT mạng và ứng cứu sự cố ATTT mạng, các tài liệu hướng dẫn chuyên môn về an toàn thông tin mạng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

2. Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng về đảm bảo ATTT

- Nội dung thực hiện: Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo các kỹ năng nhận biết sự cố, tình huống sự cố cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp phối hợp, ứng cứu xử lý sự cố và khắc phục đối với các sự cố đơn giản sảy ra.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023.

3. Triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức triển khai bảo đảm ATTT mạng đầy đủ theo mô hình 4 lớp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

+ Xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Bảo đảm hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

+ Thực hiện khảo sát, đánh giá các nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện để đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng, kịp thời, phù hợp.

+ Tổ chức giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ, sự cố; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và phối hợp với Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Thanh Hóa để phòng ngừa sự cố, quản lý rủi ro; phân tích, xác minh, cảnh báo sự cố, rủi ro an toàn thông tin mạng, phần mềm độc hại;

+ Sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn, để đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Các cơ quan, đơn vị, Công an huyện,  UBND các xã, thị trấn;

- Đơn vị phối hợp: Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

4. Chuẩn bị các điều kiện ứng cứu, khắc phục sự cố và kiểm tra các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng

- Nội dung thực hiện:

+ Trang bị, nâng cấp trang thiết bị, đầu tư các phần mềm bản quyền, khắc phục sự cố; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, dự phòng các nguồn lực và tài chính để sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục khi sự cố xảy ra; thuê dịch vụ kỹ thuật và tư vấn các chuyên gia ứng cứu sự cố; tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và diễn tập do Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

+ Không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính có kết nối mạng Internet, mạng nội bộ.

+ Kiểm tra an toàn, an ninh thông tin đối với các thiết bị điện tử, giải pháp công nghệ trước khi đưa vào sử dụng tại các bộ phận quan trọng, cơ mật; loại bỏ triệt để thông tin, tài liệu khi chuyển đổi mục đích sử dụng các thiết bị được lưu dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

+ Kiểm soát việc sửa chữa, thay thế trang thiết bị máy tính trong cơ quan, đơn vị nhằm hạn chế việc lộ, mất thông tin, dữ liệu.

+ Kiểm tra hiện trạng và khả năng bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin; dự báo các nguy cơ, sự cố hệ thống thông tin có thể xảy ra, gây ra sự cố mất an toàn thông tin mạng; đánh giá về hiện trạng phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, nhân lực phục vụ đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND - UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn;

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

5. Xây dựng phương án đối phó, ứng cứu đối với một số tình huống sự cố cụ thể

- Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng tình huống, kịch bản sự cố cụ thể và đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng. Trong phương án đối phó, ứng cứu phải đặt ra được các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi xảy ra.

(UBND huyện có kịch bản kèm theo)

+ Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn vận hành hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng phải xây dựng phương án đối phó, ứng cứu sự cố.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

 

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn)

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của đơn vị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Xây dựng nội dung, dự toán kinh phí lồng ghép trong Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng hàng năm của cơ quan, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Phân công lãnh đạo phụ trách An toàn thông tin và cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi cán bộ, công chức chuyên trách về an toàn thông tin mạng đang là thành viên tham gia Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Thanh Hóa.

- Cử cán bộ tham gia các chương trình huấn luyện, diễn tập và khóa đào tạo, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng để nâng cao kỹ năng và công tác tham mưu triển khai giám sát, bảo đảm an toàn thông tin.

- Tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND - UBND huyện

- Là các đơn vị đầu mối, chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện, có trách nhiệm triển khai, tổ chức theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Công an huyện, các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng nội dung, lập dự toán kinh phí lồng ghép trong Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng hàng năm của huyện để bảo đảm cho hoạt động ứng cứu sự cố khẩn cấp về an toàn thông tin mạng.

- Định kỳ 06 tháng, cả năm phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trên cơ sở dự toán của các phòng, ban để cân đối ngân sách, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

<

Tin mới nhất

Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa(16/01/2023 3:06 CH)

Bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...(20/12/2022 8:40 CH)

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng(15/11/2022 10:38 CH)

Đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông...(06/11/2022 10:53 SA)

Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí(01/11/2022 11:50 CH)

Người dân thôn Trung Đình, xã Quảng Định hiên đất làm đường giao thông nông thôn(09/06/2023 4:22 CH)

Nông dân xã Quảng Lưu vào vụ thu hoạch dưa hấu vụ xuân năm 2023(09/06/2023 4:13 CH)

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023(08/06/2023 5:18 CH)

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho...(08/06/2023 4:50 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện...(08/06/2023 4:14 CH)

Tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Đức(08/06/2023 11:09 SA)

Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị...(08/06/2023 10:47 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm...(08/06/2023 10:11 SA)

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ...(08/06/2023 11:31 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Bình, Quảng Lộc, Quảng Thái (07/06/2023 3:29 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Khê.(07/06/2023 2:27 CH)

Tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Trường(07/06/2023 2:15 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 11:20 SA)

Tổ đại biểu số 05 - Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa...(06/06/2023 5:07 CH)

Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch hành động tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...(06/06/2023 4:53 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 03 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(06/06/2023 4:48 CH)

Tổ đại biểu số 01 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ninh(06/06/2023 4:22 CH)

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển cán...(06/06/2023 4:08 CH)

Nông dân huyện tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa năm 2023(06/06/2023 9:34 SA)

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương hưởng ứng Tháng hành động vì môi...(06/06/2023 7:59 SA)

Hội nghị thẩm định thôn Ninh Dụ xã Quảng Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(04/06/2023 7:15 SA)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo...(04/06/2023 7:07 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Quảng Xương đẩy mạnh triển khai cho vay thuê, mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc...(31/05/2023 10:41 CH)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện...(31/05/2023 4:11 CH)

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023(31/05/2023 8:26 SA)

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Quảng Xương(30/05/2023 4:54 CH)

Hội nghị thẩm định đánh giá thôn Phú Cường, xã Quảng Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...(30/05/2023 4:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đi thăm, chúc...(30/05/2023 4:16 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ Phật đản - Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023 tại chùa Bồng...(30/05/2023 4:01 CH)

917 người đang online