Kế hoạch cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Đăng ngày 29 - 04 - 2023
100%

Ngày 28/4/2023, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Xương

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNelD, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; giúp người dân có những"công cụ" thật sự thuận tiện thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, địa phương: phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử.

Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn đơn vị, địa phương; Tổ công tác Đề án 06 các cấp, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ xung kích đi đầu nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi trong xã hội.

Đẩy mạnh việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi nhằm thể hiện vai trò xung kích, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn huyện, nhất là Tổ công tác Đề án 06 các cấp; cán bộ đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ các cấp trong triển khai Đề án 06; Công tác vận động tuyên truyền, hướng dẫn được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã, thôn, tổ dân phố...; hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp đến từng địa bàn, từng đối tượng; gắn với công tác, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Kế hoạch  nêu rõ chỉ tiêu như sau:

Đảm bảo 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) cấp huyện, xã trên địa bàn huyện có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2; Được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VNelD; Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn thanh niên. Hội phụ nữ) cấp huyện, xã trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động người dân chưa có Căn cước công dân (CCCD), chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa đăng ký định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 thực hiện thành công việc làm thủ tục đăng ký; Tuyên truyền, hướng dẫn tối thiểu cho 10 người dâncài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 và sử dụng tài khoản này truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 Đối với giai đoạn 1 phấn đấu đạt tối thiểu 30.000 ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt; giai đoạn 2 phấn đấu đạt tối thiểu 35.000 ứng dụng VNeID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt, kích hoạt; giai đoạn 3 phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu còn lại được cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử .

Về thời gian thực hiện:

 Giai đoạn 1: Từ ngày 24/3/2023 đến ngày 30/4/2023.

 Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.

 Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023 (trong giai đoạn này, căn cứ các yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ đạo của Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, UBND huyện sẽ có kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo cụ thể).

 Thời gian thực hiện cao điểm: Kể từ khi UBND huyện ký, ban hành và tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) và Tổ Công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố... trên địa bàn huyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn chưa cài đặt ứng dụng VNeID, chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử, cách đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh mức độ I, mức độ 2 và xác thực điện tử thông qua việc triển khai liên tục, đồng bộ bằng nhiều hình thức, loại hình sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời; Xây dựng các bài viết, phóng sự, tin tức, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin truyền thông, cơ quan thông tấn báo chí, cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội; Biên soạn và phát hành sổ tay, tài liệu có chứa nội dung cần thông tin, tuyên truyền; bố trí băng rôn, poster, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích; tuyên truyền qua các màn hình LED tại các khu tập trungđông dân cư, các địa điểm công cộng; Thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, giao lưu, đối thoại; lồng ghép các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao hoặc các hình thức khác; Thông qua các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1, mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID tại gia đình, khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính, tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trung tâm thương mại....Thông qua công tác chuyên môn (nhất là các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân qua thực hiện các công tác nghiệp vụ) và thông qua sinh hoạt hàng ngày (bạn bè, người thân, người quen...).

Các bước triển khai thực hiện:

 Bước 1: Khảo sát toàn bộ người dân trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh, máy tính kết nối mạng internet (theo từng hộ); Kiện toàn Tổ công tác Đề án 06 thôn, tổ dân phố theo hướng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và cán bộ am hiểu công nghệ thông tin là nòng cốt.

 Bước 2: Giao khoán chỉ tiêu từng Tổ công tác theo tiêu chí 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” gắn với thời gian hoàn thành cụ thể; Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì phát động thi đua theo các nội dung tại mục 2, phần II về chỉ tiêu thực hiện của Kế hoạch này.

 Bước 3: Đánh giá số liệu báo cáo từng đơn vị.

Công an huyện phối hợp với các đơn vị thành lập các Tổ công tác kiểm tra xác xuất từng đơn vị cấp xã để đánh giá đúng thực tế số liệu báo cáo (lưu ý chỉ bảo cáo số liệu đã được kích hoạt thành công) đồng thời phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh để đánh giá tỷ lệ kích hoạt trên hệ thống định danh điện tử theo từng địa bàn, đơn vị hành chính cấp xã; Chỉ tiêu được tính trong số tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 được kích hoạt theo Phụ lục I chi tiết từng đơn vị cấp xã ban hành kèm theo Kế hoạch này. Kết quả của các ngành, hội, đoàn thể, đơn vị cấp xã tính vào kết quả của UBND cấp xã; Tập hợp, báo cáo và đề xuất cơ quan chức năng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, vượt mức; không xem xét thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị không báo cáo, không đúng thực tế.

Chủ tịch UBND huyện giao:

 Công an huyện - Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện - Thường trực giúp UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06 huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu triển khai các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt định danh diện tử; hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ công tác của các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể; Phối hợp tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho các ngành liên quan thuộc cấp xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thành thạo kỹ năng, thao tác cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản trên Cổng dịch vụ công và các dịch vụ công trực tuyến. Giao lực lượng Công an cấp cơ sở trực tiếp cài đặt, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VnelD; Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cấp xã phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn cho các ngành cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả; mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID theo cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người"; Chủ trì, phối hợp với Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ thành lập các Tổ công tác đề kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị (lồng ghép trong việc kiểm tra thực hiện Đề án 06 theo Kế hoạch chung của UBND huyện); Chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương; phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch.

 Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và lực lượng Công an xây dựng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Kế hoạch; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng VNelD, tài khoản định danh điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, thiết bị đọc QRcode, chíp trên thẻ CCCD thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.... Phối hợp Công an huyện xây dựng baner, biên soạn hình ảnh tuyên truyền về việc hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNelD để các đơn vị tạo liên kết và đăng tải tuyên truyền; Lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ cho Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện; Phối hợp với Công an huyện kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Thường xuyên định hướng công tác thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của huyện; bồi dưỡng nâng cao chất lượng tin bài cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về định danh điện tử, ứng dụng VNeID đến toàn thể giáo viên, học sinh (cấp THCS trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên toàn ngành giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử.

 Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ: Phối hợp với Công an huyện tham mưu bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch; đánh giá kết quả và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Đề nghị Huyện Đoàn Quảng Xương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các cấp tổ chức triển khai toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện; chỉ đạo thành lập các Đội tình nguyện phối hợp tại các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; phối hợp lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an cấp xã trên địa bàn trực tiếp cài đặt, hướng dẫn đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đến từng cá nhân, hộ gia đình, lập danh sách xác nhận sau khi đã hoàn thành; Tham mưu, đề xuất tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD và các cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (thời gian hoàn thành: Trong tháng 4/2023); Chỉ đạo gần hoạt động của các Chi hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với hoạt động vận động tuyên truyền của cả đơn vị, địa phương mình.

<

Tin mới nhất

UBND huyện Quảng Xương tổ chức HN triển khai công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về...(26/05/2023 5:07 CH)

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử(01/05/2023 7:34 SA)

Công an huyện Quảng Xương tăng cường công tác cấp căn cước công dân trong dịp nghỉ lễ 30/4, mùng...(30/04/2023 9:40 SA)

Kế hoạch cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng...(29/04/2023 7:20 SA)

Thực hiện có hiệu quả công tác cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử(29/04/2023 6:29 SA)

Người dân thôn Trung Đình, xã Quảng Định hiên đất làm đường giao thông nông thôn(09/06/2023 4:22 CH)

Nông dân xã Quảng Lưu vào vụ thu hoạch dưa hấu vụ xuân năm 2023(09/06/2023 4:13 CH)

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023(08/06/2023 5:18 CH)

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho...(08/06/2023 4:50 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện...(08/06/2023 4:14 CH)

Tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Đức(08/06/2023 11:09 SA)

Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị...(08/06/2023 10:47 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm...(08/06/2023 10:11 SA)

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ...(08/06/2023 11:31 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Bình, Quảng Lộc, Quảng Thái (07/06/2023 3:29 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Khê.(07/06/2023 2:27 CH)

Tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Trường(07/06/2023 2:15 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 11:20 SA)

Tổ đại biểu số 05 - Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa...(06/06/2023 5:07 CH)

Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch hành động tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...(06/06/2023 4:53 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 03 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(06/06/2023 4:48 CH)

Tổ đại biểu số 01 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ninh(06/06/2023 4:22 CH)

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển cán...(06/06/2023 4:08 CH)

Nông dân huyện tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa năm 2023(06/06/2023 9:34 SA)

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương hưởng ứng Tháng hành động vì môi...(06/06/2023 7:59 SA)

Hội nghị thẩm định thôn Ninh Dụ xã Quảng Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(04/06/2023 7:15 SA)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo...(04/06/2023 7:07 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Quảng Xương đẩy mạnh triển khai cho vay thuê, mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc...(31/05/2023 10:41 CH)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện...(31/05/2023 4:11 CH)

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023(31/05/2023 8:26 SA)

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Quảng Xương(30/05/2023 4:54 CH)

Hội nghị thẩm định đánh giá thôn Phú Cường, xã Quảng Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...(30/05/2023 4:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đi thăm, chúc...(30/05/2023 4:16 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ Phật đản - Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023 tại chùa Bồng...(30/05/2023 4:01 CH)

713 người đang online