Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số huyện Quảng Xương đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đăng ngày 20 - 07 - 2023
100%

Ngày 6/4/2023 , Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số huyện Quảng Xương đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. Theo đó,  mục đích của Kế hoạch là tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung phát triển doanh nghiệp công nghệ số dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số trong việc phát triển kinh tế số và thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Xương; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Quảng Xương từng bước ứng dụng, nghiên cứu, làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, sản xuất các sản phẩm, các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật...) tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

 Yêu cầu của Kế hoạch là  xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tính nhất quán, lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng bộ với các nhiệm vụ thực hiện các chương trình, chiến lược thực hiện chuyển đổi số của đã ban hành; Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số hình thành và phát triển trên địa bàn huyện; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chuyển đổi số, tiếp cận và áp dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Trong đó mục tiêu tổng quát là phát triển doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh cao để phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, đưa sản phẩm công nghệ số để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Xương.  Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Toàn huyện có ít nhất 02 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó ít nhất có 02 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.  Đến năm 2030: Toàn huyện có ít nhất 03 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó ít nhất có 03 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn huyện.

Về định hướng triển khai:

Tập trung xây dựng, phát triển các nhóm doanh nghiệp sau: Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu, có hướng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhiệm vụ và giải pháp

Về chính sách: Hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở; Hỗ trợ việc tạo ra các môi trường thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm ứng dụng công nghệ số trên địa bàn huyện. Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, phù hợp với môi trường số, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.  Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

 Phát triển hạ tầng số, sản phẩm công nghệ số: Phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông thành hạ tầng số thống nhất, ổn định; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G, ưu tiên triển khai tại các khu công nghiệp, đô thị, các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch. Nâng cấp, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) huyện Quảng Xương kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Xây dựng Kho dữ liệu số huyện Quảng Xương để quản lý thống nhất việc lưu trữ, chia sẻ, trao đổi, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả các tài liệu lưu trữ điện tử của huyện hình thành trong quá trình chuyển đổi số. Phát triển Cổng dữ liệu mở (Open Data) huyện Quảng Xương để cung cấp các thông tin, dữ liệu của huyện, giúp các doanh nghiệp định hướng, xây dựng chiến lược và kế hoạch chuyển đổi số để phát triển kinh tế số phù hợp. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, giải pháp giao dịch điện tử, thanh toán trong thương mại và dịch vụ công; chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR,... đảm bảo an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn huyện. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số công bố Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong các cơ quan Nhà nước; đặt hàng các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. Định kỳ hằng năm, các cơ quan nhà nước (khuyến khích các doanh nghiệp) công bố nhu cầu, chương trình đầu tư, mua sắm sản phẩm, giải pháp công nghệ số trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị; các doanh nghiệp công bố các sản phẩm, giải pháp công nghệ số hiện có của mình trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị.

 Phát triển nhân lực công nghệ số: Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, dạy và học trong các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo, nghề nghiệp theo quy định. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp. Lồng ghép nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trong các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin được xây dựng định kỳ hằng năm.  Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghệ số.

Về Phát triển thị trường cho doanh nghiệp: Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ số tìm hiểu, đầu tư vào huyện Quảng Xương; hỗ trợ các doanh nghiệp trong huyện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trong các hội nghị, hội thảo trong và ngoài huyện. Tổ chức các hội nghị, hội thảo các giải pháp công nghệ phát triển đô thị thông minh, xã thông minh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ số để định hướng cho các doanh nghiệp theo chiến lược phát triển nền kinh tế số thống nhất trên địa bàn huyện. Tăng cường liên kết, đặt hàng đối với các Trường Đại học, Học viện, Trung tâm nghiên cứu để ứng dụng các nền tảng, giải pháp công nghệ số phục vụ doanh nghiệp

Về  Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số, tạo sự đồng thuận, quan tâm đối với doanh nghiệp công nghệ số.Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện, tỉnh và của Việt Nam trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.Tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp trên không gian mạng.Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên đia bàn huyện về phát triển doanh nghiệp công nghệ số; tuyên truyền chiến lược “Make in Viet Nam” để các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện tốt chiến lược này.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện căn cứ nguồn lực thực tế, chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực của doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường liên kết, đặt hàng đối với các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm nghiên cứu để ứng dụng các giải pháp công nghệ số phục vụ doanh nghiệp.

Tải kế hoạch tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/df32ceadfbddf07dKH98.pdf

<

Tin mới nhất

Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(30/08/2023 9:22 SA)

UBND huyện Quảng Xương phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty cổ phần viện đào tạo và tư vấn phát...(08/08/2023 8:54 SA)

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023(20/07/2023 10:33 SA)

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số huyện Quảng Xương đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.(20/07/2023 10:10 SA)

Danh sách các Doanh nghiệp đang hoạt động đến tháng 7 năm 2023(20/07/2023 9:06 SA)

Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

1123 người đang online