Kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát 06

Đăng ngày 29 - 07 - 2023
100%

Ngày 28/7/2023, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 252/KH-TCTĐA06 về kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triểnứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023

Theo đó, Kế hoạch kiểm tra nhằm mục đích đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện của các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và UBND cấp xã liên quan đến các nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Đề án 06 để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với cải cách hành chính và thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đảm bảo yêu cầu chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện.  Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, quy trình, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Kế hoạch nêu rõ nội dung kiểm tra như sau:

1. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 huyện. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Đề án 06.

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Đề án 06.

3. Công tác thu thập, cập nhật làm sạch dữ liệu chuyên ngành để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả khai thác dữ liệu dân cư để phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

4. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, việc chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 06. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin khi kết nối dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Hiện trạng công tác giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, kết quả và các giải pháp thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh; tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công thiết yếu, đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật thông tin, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC.

6. Công tác rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công tác tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng, ngành, đơn vị, địa phương.

7. Việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Công tác tiếp dân, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

8. Công tác đăng ký, xây dựng, triển khai Mô hình điểm theo chỉ đạo của UBND huyện.

9. Công tác triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 28/4/2023 về cao điểm triển khai vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân càiđặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; sử dụng ứng dụng VNeID; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Quảng Xương.

10. Việc bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất.

Thời gian, chương trình kiểm tra cụ thể do Trưởng các đoàn kiểm tra bố trí và thông báo cho thành viên Đoàn kiểm tra và các đơn vị được kiểm tra. Thực hiện kiểm tra từ ngày 03/8/2023 và kết thúc trước ngày25/8/2023.

- Đối tượng kiểm tra: Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã và Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị (trọng điểm là các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02/03/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023).

- Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở của các đơn vị.

- Thành phần làm việc với đoàn kiểm tra:

+ Tại các phòng, ban, ngành cấp huyện: Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, cán bộ chuyên viên có liên quan;

+ Tại UBND cấp xã: Thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, các đơn vị chuyên môn, cán bộ chuyên viên có liên quan.

Chủ tịch UBND huyện giao:

 Công an huyện - Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật thông tin của các đoàn kiểm tra; theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện.

- Trưởng các đoàn kiểm tra cấp huyện: (1) Xem xét, đăng ký lịch kiểm tra gửi về Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện (qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện) trước ngày 01/8/2023 để tránh trùng lịch kiểm tra ở các đơn vị. (2) Chủ động xây dựng thông báo chương trình kiểm tra, phân công nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện phục vụ, thông báo cho các thành viên đoàn kiểm tra và cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Thông báo kiểm tra phải được gửi cho các đơn vị liên quan trước ít nhất 02 ngày làm việc tính đến thời điểm tiến hành kiểm tra. (3) Chủ động ban hành Thông báo kết quả kiểm tra gửi các đơn vị được kiểm tra sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra. (4) Chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra do đơn vị làm Trưởng đoàn gửi về Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện (qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện) trước ngày 30/8/2023 để tập hợp, theo dõi.

- Các thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Trưởng đoàn kiểm tra tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra. Trong trường hợp có thay đổi, phải có văn bản thông báo kịp thời gửi về Trưởng đoàn kiểm tra.

- Các đơn vị được kiểm tra chủ động xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị mình để phục vụ Đoàn kiểm tra Đề án 06 theo Đề cương kiểm tra (tại Phụ lục 2 của Kế hoạch này). Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra được hiệu quả; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp; tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ khi có yêu cầu; tiếp thu và thực hiện các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra.

T Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổ công tác Đề án 06 tỉnh (qua Công an huyện) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

Tải kế hoạch tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/d957c407b29deeddKH252.pdf

<

Tin mới nhất

Xã Quảng Trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 (09/09/2023 9:40 CH)

Đoàn kiểm tra liên ngành số 05 kiểm tra thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Quảng Xương(17/08/2023 10:55 SA)

Hiệu quả bước đầu trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã Quảng Định(13/08/2023 10:50 CH)

Đoàn kiểm tra số 5 – Tổ công tác Đề án 06 huyện Quảng Xương kiểm tra việc tổ chức triển khai thực...(11/08/2023 10:45 CH)

Đoàn kiểm tra số 04 - Tổ công tác Đề án 06 làm việc tại xã Quảng Khê, Quảng Trường, Quảng Ngọc,...(11/08/2023 10:09 CH)

Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

831 người đang online