Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 30 - 08 - 2023
100%

Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (chức năng BĐSHKD) áp dụng trong toàn ngành thuế để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Hiện nay việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, Chi cục Thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương,..) và công khai trên website của ngành thuế (https://gdt.gov.vn). Việc công khai thông tin hộ kinh doanh trên website của ngành thuế mới đang ở dạng danh sách, chưa được thể hiện một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc công khai do từng địa phương tổ chức thực hiện nên thông tin công khai không được cập nhật trên một hệ thống tập trung dẫn đến việc khai thác, tra cứu, phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Để giải quyết những tồn tại này, Tổng cục Thuế triển khai chức năng BĐSHKD để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Nguyên tắc vận hành của chức năng BĐSHKD

- Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại  Khoảnả 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

- Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên webside của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

- Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

 Lộ trình triển khai

- Giai đoạn 1: Từ tháng 01/8/2023 đến hết tháng 31/12/2023 triển khai giai đoạn 1 tại 05 Cục Thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 05 Cục Thuế, từ 01/8/2023 đến hết 31/8/2023, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin hộ kinh doanh năm 2023. Từ 01/9/2023 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác. Kết thúc giai đoạn 1, các Cục Thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có) để trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2: Từ 01/02/2024 triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại, từ 01/02/2024 đến hết 28/02/2024, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của thông tin công khai hộ kinh doanh năm 2024. Từ 01/03/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Trách nhiệm của cơ quan thuế địa phương

 Về việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin

Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BĐSHKD là việc phải thực hiện ngay trong tháng đầu triển khai trước khi chức năng BĐSHKD đáp ứng việc tra cứu và phản hồi của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác. Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BĐSHKD đồng thời cũng là việc thường xuyên phải thực hiện theo yêu cầu quản lý hộ kinh doanh của từng Cục Thuế.

Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế phân công Đội thuế Liên xã phường thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch hiển thị trên chức năng BĐSHKD đối với đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý tại địa bàn như sau:

+ Trường hợp thông tin trên cơ sở dữ liệu TMS là đúng với thực tế nhưng thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD có sai lệch về vị trí do lỗi phát sinh từ việc định vị tự động của chức năng BĐSHKD thì cán bộ thuế được phân công thực hiện chức năng BĐSHKD ghim lại vị trí theo đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng thực tế.

+ Trường hợp thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD đúng với cơ sở dữ liệu TMS nhưng có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện việc cập nhật lại thông tin trên ứng dụng TMS theo quy định, thông tin sẽ được hiển thị tự động trên chức năng BĐSHKD, cán bộ thuế được phân công thực hiện việc rà soát lại để phát hiện sai lệch nếu có và tiếp tục xử lý hiệu chỉnh lại thông tin đảm bảo đúng với thông tin tại cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng với thực tế.

Về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế phân công Đội thuế Liên xã phường thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế trên chức năng BĐSHKD như sau:

+ Trường hợp thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề và các thông tin khác trên chức năng BĐSHKD có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện hiệu chỉnh lại thông tin theo hướng dẫn tại điểm 3.1 nêu trên.

+ Trường hợp thông tin phản hồi về doanh thu và mức thuế thì cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và xử lý phản hồi theo hướng dẫn tại điểm 7 mục II Phần II Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

Tải các Văn bản hướng dẫn tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/97a998cdbfdb42cd3026TCT.pdf

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8233ddc423a35dad6137CCT.pdf

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/53d40872598d994d6466CCT.pdf

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6c28d6d5576fd2bd11839UBT.pdf

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2998f55f0e99f2bd3012UBQX.pdf

<

Tin mới nhất

Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(30/08/2023 9:22 SA)

UBND huyện Quảng Xương phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty cổ phần viện đào tạo và tư vấn phát...(08/08/2023 8:54 SA)

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023(20/07/2023 10:33 SA)

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số huyện Quảng Xương đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.(20/07/2023 10:10 SA)

Danh sách các Doanh nghiệp đang hoạt động đến tháng 7 năm 2023(20/07/2023 9:06 SA)

Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

807 người đang online