Mời gửi kịch bản tham dự Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

Đăng ngày 27 - 01 - 2024
100%

Ngày 29/12/2023, Cục Điện ảnh đã có Thông báo số 1691/ĐA-NT về mời gửi kịch bản tham dự Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)"

Theo đó, ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1326/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi: Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100  năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030)" . Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cục Điện ảnh chủ trì tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi, đồng thời gửi Thông báo số 744/TB-ĐA về Thể lệ Cuộc thi tới các nhà biên kịch, đạo diễn, nhà văn, các cơ sở điện ảnh và một số cơ quan, đơn vị trên cả nước. Đến nay, sau hơn 6 tháng phát động, để Cuộc thi được lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo lực lượng sáng tác kịch bản và tìm kiếm những kịch bản có chất lượng tốt nhất, có tính khả thi nhằm tạo nguồn cho sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, Cục Điện ảnh trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức gửi kịch bản tham dự Cuộc thi. Thời hạn nhận kịch bản tham dự Cuộc thi: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 01/4/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức sẵn sàng tiếp nhận kịch bản nếu các tác giả đã hoàn thiện và gửi tới Cục Điện ảnh trước ngày 01/02/2024.

Về thể lệ cuộc thi:

1. Đối tượng tham dự Cuộc thi:

- Các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi;

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký Cuộc thi không được dự thi.

2. Kịch bản dự thi :

a) Yêu cầu chung:

- Kịch bản là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước ở Trung ương, địa phương, các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh,Truyền h nh, các Bộ, Ban, ngành; chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước và quốc tế và chưa được sản xuất phim;

- Kịch bản phim tài liệu đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 30 phút đến 45 phút và kịch bản phim truyện đảm bảo có thời lượng để sản xuất phim từ 90 phút đến 120 phút.

b) Về nội dung:

- Kịch bản có đề tài, nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ; về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030);

- Nội dung kịch bản phản ánh một cách toàn diện, sinh động quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân;

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c) Kịch bản dự thi:

- Kịch bản hoàn chỉnh được trình bày trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14 đến 16, có đánh số trang, số phân đoạn;

- Các văn bản khác kèm theo:

+ Giới thiệu ngắn gọn đề tài, ý tưởng, chủ đề tư tưởng, thông điệp kịch bản;

+ Giới thiệu hệ thống nhân vật của kịch bản;

+ Tóm tắt ngắn gọn nội dung kịch bản không quá 500 từ;

+ Trình bày phương án sản xuất (nếu có);

 + Văn bản cam kết kịch bản gửi tham dự cuộc thi là sáng tác mới của chính tác giả.

+ Văn bản đồng ý cho phép sử dụng nguyên tác đối với kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học, sân khấu hoặc h nh thức nghệ thuật khác; đồng ý cho phép của chủ sở hữu, người được uỷ quyền hợp pháp, người đại diện theo pháp luật đối với ý tưởng, tác phẩm được sử dụng; đồng ý cho phép của đồng tác giả có liên quan đến kịch bản dự thi.

- Lưu ý: Trang b a kịch bản ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), giới tính, năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có), địa chỉ, số điện thoại và Email liên hệ.

+ Ngoài phong b ghi rõ Kịch bản tham dự Cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030) .

3. Cơ cấu giải thưởng

- Phim truyện 01 giải nhất: mỗi giải 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng); 02 giải nhì : mỗi giải 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng); 02 giải ba: mỗi giải 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Phim tài liệu 01 giải nhất: mỗi giải 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng); 02 giải nh : mỗi giải 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng); 02 giải ba: mỗi giải 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

* Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi trên cơ sở thực tế chất lượng kịch bản dự thi.

4. Ban Giám khảo:

- Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi gồm:

+ Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo kịch bản phim truyện: có 09 thành viên;

+ Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo kịch bản phim tài liệu: có 07 thành viên.

5. Thời gian nhận kịch bản và chấm giải:

- Thời gian nhận kịch bản: Từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 01/4/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện);

- Vòng Sơ khảo: Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 15/7/2024;

- Vòng Chung khảo: Từ ngày 30/7/2024 đến hết ngày 30/8/2024

6. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

- Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Cuộc thi khoa học, đúng kế hoạch, công bằng, minh bạch, hiệu quả;

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan đối với các kịch bản tham dự cuộc thi; không đưa kịch bản vào dự thi đối với kịch bản vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm;

 - Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận nếu tác phẩm vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ cuộc thi.

- Ban Tổ chức không trả lại kịch bản dự thi và không sử dụng kịch bản vào bất cứ mục đích nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

7. Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả kịch bản:

- Việc đứng tên tác giả và gửi kịch bản tham dự cuộc thi khẳng định tác giả, đồng tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi, chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm đối với kịch bản dự thi, tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, và các quy định của Nhà nước có liên quan; - Trường hợp đồng tác giả được giải thưởng, đồng tác giả có văn bản cam kết tự thỏa thuận mức thụ hưởng giá trị tinh thần và vật chất của giải thưởng;

- Mỗi tác giả dự thi được gửi không quá 02 kịch bản cho mỗi thể loại.

8. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 9/2024;

- Kết quả được thông báo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và website của Cục Điện ảnh (http://www.cucdienanh.vn).

 ĐỊA CHỈ NHẬN KỊCH BẢN :

Kịch bản tham dự Cuộc thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đ nh, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02438 452 402; Email: sangtackichban.cda@gmail.com./. 

Tải thể lệ cuộc thi tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2024-01/595a6dcedce22b8dTh%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20Th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20Cu%E1%BB%99c%20thi.pdf

<

Tin mới nhất

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại...(16/04/2024 4:06 CH)

Các cuộc thi sáng tác do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức(16/04/2024 3:51 CH)

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III(09/04/2024 3:59 CH)

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. HCM lần thứ 36 - 2024(08/04/2024 10:29 SA)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc...(03/04/2024 4:36 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 tại các xã,...(26/03/2024 10:17 SA)

°
1730 người đang online