Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Xương

Đăng ngày 27 - 01 - 2024
100%

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Xương

Theo đó, trong thời gian qua, các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về thực thi công vụ, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác của UBND huyện, các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao nên chất lượng công tác tham mưu giải quyết công việc,trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của các cấp, các ngành được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm trên địa bàn huyện. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém thể hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. 

 

Để thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính,công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc sau:

     Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc, quy chế văn hoá công sở, chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trực thuộc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức. Chấp hành nghiêm về quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Người đứng đầu các phòng, ngành, đơn vị, UBND xã, thị trấn phải nắm chắc tình hình và bao quát toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình (kể cả công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới);giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, ngành, địa phương, đơn vị mình; đồng thời, phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý bị xử lý kỷ luật. Phải trực tiếp tham dự các cuộc họp do Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức có yêu cầu cấp trưởng tham dự, không cử cấp phó đi thay, trường hợp vì lý do khách quan không thể tham dự, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

     Các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; trong quá trình tham mưu giải quyết công việc, phải phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thực tế, bám sát các quy định của Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, cơ quan, đơn vị trong tham mưu, giải quyết công việc; khi cần thiết phải tham vấn ý kiến của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị liên quan; trường hợp nội dung đề xuất thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của ngành, địa phương, đơn vị mình; các văn bản tham mưu trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phải do người đứng đầu phòng, ngành, địa phương, đơn vị ký.

     Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thượng tôn pháp luật; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân công của cấp trên; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, không để chậm trễ, quá hạn; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính, khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông,...

     Các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng theo tháng, quý, năm, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn của các cấp, ngành có liên quan về đánh giá, xếp loại mức độ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ; kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi bộ máy các cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu kém, tinh thần trách nhiệm không cao, vi phạm đạo đức công vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

    Tuyệt đối không đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với người đứng đầu các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn mà có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND huyện giao đúng hạn dưới 90%; không đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn mà có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND huyện giao đúng hạn dưới 80%; không đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với người đứng đầu các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn không hoàn thành Chương trình công tác năm của UBND huyện.

     Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, công việc của cán bộ, công chức, viên chức;kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, nhất là sau các kỳ nghỉ Lễ, Tết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc được giao; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm các quy định trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính,…; đặc biệt ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng, chế độ chính sách,...; Kết quả kiểm tra là một trong các căn cứ để các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức; tuyệt đối không đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức bị người có thẩm quyền phê bình khi thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

     Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện, Thanh tra huyện và các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách hành chính; thực thi nhiệm vụ được giao và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023; kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác của UBND huyện, nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ công tác thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấntrên địa bàn huyện về công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác cải cách hành chính; Tiếp nhận, kiểm tra các thông tin, phản ánh của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; kịp thời tham mưu kiểm điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các trường hợp tiêu cực trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tham mưu chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị theo quy định;  Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện theo kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo UBND huyện tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện hàng tháng; công bố công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử huyện Quảng Xương.

    Chủ tịch UBND huyện  giao Văn phòng HĐND-UBND thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch UBND huyện việc chấp hành Quy chế làm việc của UBNDhuyệncủa các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, văn bản do các phòng, ngành, địa phương, đơn vị tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu không đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, chưa làm rõ sự phù hợp của nội dung tham mưu với các quy định hiện hành của pháp luật, chất lượng thấp, chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng thời gian quy định thì yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; Tổng hợp các nhiệm vụ được giao có hạn trên hệ thống phần mềm TD office, báo cáo UBND, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ hàng tháng; các nhiệm vụ theo kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các ngành, địa phương, đơn vị đã đến hạn báo cáo nhưng các ngành, địa phương, đơn vị chủ trì chưa báo cáo theo quy định (báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện vào chiều thứ 6 hàng tuần tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các phó Chủ tịch hoặc qua hệ thống thông tin nội bộ trên phần mềm quản lý văn bản TD Office).

     Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phản ánh những biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đưa tin kịp thời những mô hình và cách làm hay, điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải khẩn trương quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung của Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Nội vụ). Giao phòng Nội vụ chủ trì, tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND huyện và cơ quan cấp trên vào ngày 20 của tháng cuối quý theo định.

 

 

<

Tin mới nhất

Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(07/02/2024 10:32 SA)

Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024(06/02/2024 4:03 CH)

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ...(28/01/2024 9:16 SA)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...(27/01/2024 8:57 SA)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương(24/04/2024 6:00 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

°
550 người đang online