Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1091/TB-UBND 03/12/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1075/BC-UBND 27/11/2020 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
2268/UBND-NN 24/11/2020 Về việc lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo attp năm 2020
1066/BC-UBND 24/11/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020; mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021
1067/BC-UBND 24/11/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
1065/BC-UBND 24/11/2020 Về việc Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTgNgày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.
2256/UBND-NN 20/11/2020 Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả duy các tiêu chí NTM và các tiêu chí xã NTM nâng cao.
2243/UBND-NN 20/11/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BNN&PTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch và điều tra thủy lợi
1062/KH-UBND 20/11/2020 Kế hoạch triển khai Tháng phòng chống HIV/AIDS
2227/UBND-NN 18/11/2020 V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông và vụ Chiêm Xuân 2020-2021.
1059/TB-UBND 17/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1055/TB-UBND 16/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1056/TB-UBND 16/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1057/TB-UBND 16/11/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
2208/UBND-NN 16/11/2020 Về việc triển khai các biện pháp chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn huyện
1 2 3 4 5 6