Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Xương

Đăng ngày 17 - 06 - 2023
100%

Ngày 05/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đức Thịnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Xương.

         Theo đó, trong thời gian qua, các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; chất lượng công tác tham mưu giải quyết công việc, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ngành, địa phương và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của các cấp, các ngành được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt  được  vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém làm cản trở sự phát triển của huyện, ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành,

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

          Để kịp thời chấn chỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ tại Chỉ thị, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đặc biệt là Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ  tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, cơ quan, địa phương, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của UBND huyện...; đồng thời, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay các nội dung sau:

          Đối với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước”, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban,  cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, giải quyết công việc, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; trong quá trình tham mưu giải quyết công việc, phải phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thực tế, bám sát các quy định của Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, cơ quan, đơn vị trong tham mưu, giải quyết công việc; khi cần thiết phải tham vấn ý kiến của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị liên quan; trường hợp nội dung đề xuất thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của ngành, địa phương, đơn vị mình; các văn bản tham mưu trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phải do người đứng đầu phòng, ngành, địa phương, đơn vị ký, cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; quyết định các công việc theo thẩm quyền; không trình UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện những công việc thuộc thẩm quyền được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện.Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ; Tuyệt đối không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình sang cơ quan khác. Khi giải quyết công việc, cơ quan được giao chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan; không lấy ý kiến phối hợp của phòng, ban, cơ quan, đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan để né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến phải thực hiện nghiêm Quy chế làm việc UBND huyện, có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, nêu chính kiến rõ ràng đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý, đảm bảo chất lượng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm; nếu quá thời hạn mà không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến, đề xuất của cơ quan lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao theo dõi, quản lý.

          Các hồ sơ, văn bản, đề án trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện còn ý kiến khác nhau giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị về những nội dung chủ yếu của hồ sơ, văn bản, đề án thì Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị còn có ý kiến khác để trao đổi, thảo luận, thống nhất trước khi trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo đúng Quy chế làm việc của UBND huyện; Tập trung chỉ đạo, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của phòng, ban, cơ quan, đơn vị mình được giao phụ trách để kịp thời xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định, đặc biệt là những công việc đã và đang chậm trễ, kéo dài cần phải tập trung xử lý dứt điểm. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; xem xét điều chuyển, thay thế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức

có năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm,

để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao

         Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm của Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ  trong việc  theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo  thực hiện nhiệm vụ  và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

          Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu đề xuất trong quá trình giải quyết công việc ở phòng, cơ quan, đơn vị, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Xem nội dung chi tiết Chỉ thị 06 tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/a78e75d1702156ddCt06.pdf

<

Tin mới nhất

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Lộc Tiến, xã Quảng Trung đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(01/09/2023 10:34 SA)

Huyện Quảng Xương nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động...(30/08/2023 5:02 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2023(30/08/2023 11:27 SA)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính...(30/08/2023 11:17 SA)

Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(30/08/2023 9:22 SA)

1751 người đang online