Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
100%

 

Luật Ban hành văn bản QPPL

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2019) nhiệm vụ quyền hạn của UBND huyện “Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện”. Căn cứ Khoản 2, Điều 30 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 ( sửa đổi năm 2020) thì Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là Quyết định) là văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện. Vì vậy, việc ban hành Quyết định này phải tuân thủ quy trình chặt chẽ quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL (từ Điều 138 đến Điều 141).

Để xây dựng 01 bộ hồ sơ dự thảo Quyết định trình UBND huyện theo quy định từ Điều 138 đến Điều 141 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) gồm các bước cụ thể như sau:

          Bước 1: Giao nhiệm vụ và soạn thảo dự thảo quyết định

1. Phân công soạn thảo, chỉ đạo việc soạn thảo: Chủ tịch UBND huyện phân công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện soạn thảo.

2. Tổ chức soạn thảo: Cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định.

           Bước 2: Lấy ý kiến về dự thảo quyết định

          1. Căn cứ vào tính chất và nội dung dự thảo quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định.    

          2. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

3. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 07 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.

         Bước 3: Thẩm định dự thảo quyết định

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi trình.

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định.

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

a) Tờ trình Ủy ban nhân dân về dự thảo quyết định

b) Dự thảo quyết định (Mẫu số 22 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 54/2020/NĐ-CP).

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

d) Tài liệu khác (nếu có).

3. Thời gian và nội dung thẩm định: 15 ngày kể từ ngày phòng Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định và nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Bước 4.Trách nhiệm tiếp thu, giải trình:

Cơ quan chủ trì soạn thảo có giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo quyết định, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến phòng Tư pháp khi trình UBND huyện dự thảo quyết định.

Bước 5: Gửi hồ sơ dự thảo Quyết định trình UBND huyện xem xét

Gửi hồ sơ dự thảo quyết định trình UBND huyện: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến UBND huyện chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày UBND họp để chuyển đến các thành viên UBND.

Hồ sơ gồm:

- Các hồ sơ quy định tại mục 2 Bước 3;

- Báo cáo thẩm định của phòng Tư pháp;

- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định.

Bước 6: UBND huyện thông qua dự thảo quyết định

Trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định của UBND huyện

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo quyết định;

- Đại diện Phòng Tư pháp phát biểu về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- UBND thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định;

- Dự thảo quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên UBND biểu quyết tán thành;

- Chủ tịch UBND ký ban hành quyết định.

Bước 7: Niêm yết công khai (Thực hiện theo khoản 3 Điều 150 của Luật Ban hành VBQPPL 2015), như sau:

 - Văn bản QPPL của UBND huyện phải được niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

- Quyết định của UBND Huyện được niêm yết tại trụ sở UBND Huyện.

- Quyết định của UBND cấp huyện được niêm yết là văn bản chính thức.

Trường hợp có sự khác nhau giữa quyết định đã được niêm yết và văn bản từ nguồn khác thì sử dụng quyết định được niêm yết./.

                            

<

Tin mới nhất

Những nội dung mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(21/09/2023 9:46 CH)

Những vị trí công tác định kỳ chuyển đổi thuộc quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương(19/09/2023 11:30 CH)

Những vị trí công tác định kỳ chuyển đổi thuộc quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương(15/09/2023 11:03 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật – tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng...(10/09/2023 8:39 CH)

Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

968 người đang online