Trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông

Đăng ngày 27 - 09 - 2023
100%

Ngày 21/9/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 4412/BTP-HTQTCT về việc trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông

Nội dung của Công văn như sau:

     Liên quan đến một số nội dung phản ánh về vướng mắc trong việc triển khai 02 nhóm TTHC liên thông (đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí) tại Báo cáo số 6077/BC-TCTTTĐA ngày 22/8/2023 của Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ và báo cáo của một số địa phương[1], trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

  1. Đối với một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp (mục 4.1)
  2.     Đối với phản ánh “(2) Hệ thống quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tồn nhiều hồ sơ, chưa được xử lý hết quy trình”.

            Trên cơ sở thống kê chủ động trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp cho thấy: từ ngày 10/7/2023 đến 15 giờ 00 ngày 18/9/2023 Hệ thống đã tiếp nhận giải quyết liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT như sau: hồ sơ yêu cầu thực hiện liên thông TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh: 137.746 hồ sơ liên thông TTHC liên quan đến khai sinh (trong đó: 117.725 hồ sơ đã hoàn thành – chiếm 85,5%, 11.060 hồ sơ từ chối tiếp nhận – chiếm 8,2%, 8.661 hồ sơ đang xử lý – 6,3%), 17.738 hồ sơ liên thông TTHC liên quan đến khai tử (trong đó 15.752 hồ sơ đã hoàn thành – chiếm 88,8%, 897 hồ sơ từ chối tiếp nhận – chiếm 5,1%, 1.089 hồ sơ đang xử lý – chiếm 6,1%).

Như vậy, số hồ sơ đang xử lý đối với nhóm TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh chỉ chiếm 6,3%; số hồ sơ đang xử lý đối với nhóm TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai tử chiếm 6,1%. Hiện tại, Bộ Tư pháp đã và đang ưu tiên bố trí hạ tầng kỹ thuật để tối ưu hóa hệ thống, bảo đảm hiệu quả thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT.

  • Đối với phản ánh “(3) Giấy khai sinh điện tử có mã QR để quét, tra cứu thông tin đăng ký khai sinh của công dân, nhưng khi tra cứu chỉ hiển thị thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của trẻ, họ và tên của bố và mẹ trẻ; nơi đăng ký khai sinh; ngày tháng năm đăng ký mà không có đầy đủ toàn bộ thông tin trong Giấy khai sinh nên khi thực hiện các thủ tục có liên quan cho trẻ em, cơ quan quản lý nhà nước phải trao đổi với UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ để lấy thông tin”.

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch, ngày 02/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo đó, Thông tư số 03/2023/TT-BTP đã quy định nội dung bản điện tử giấy tờ hộ tịch (Phụ lục 3) bảo đảm đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có nội dung đầy đủ như bản giấy, có Qrcode, chữ ký số).

Giấy khai sinh điện tử có ký số, có đầy đủ nội dung như bản giấy, có giá trị sử dụng. Qrcode trên bản điện tử Giấy khai sinh có chức năng phục vụ việc cung cấp thông tin cập nhật (trong trường hợp thông tin có thay đổi), chức năng này hiện đang được hoàn thiện. Đề nghị Tổ công tác chỉ đạo các cơ quan có liên quan (đặc biệt là cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội) thực hiện quy trình hướng dẫn tại Công văn số 2084/VPCP-KSTT, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/CP, chấp nhận Giấy khai sinh điện tử, không thực hiện thêm thao tác trao đổi, xác minh không cần thiết.

  1. Đối với Kiến nghị, đề xuất tại mục 5.1
  • Kiến nghị: “Nghiên cứu và hoàn thiện các tính năng Phần mềm Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC, đặc biệt là chữ ký số Giấy khai sinh, Trích lục khai tử.

Bố trí hạ tầng kỹ thuật để tối ưu hóa hệ thống, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các TTHC liên thông, khắc phục tình trạng hồ sơ đang trạng thái mới đăng ký, chưa đồng bộ về hệ thống cho cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ”  

          Hiện tại, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện chức năng tạo lập, ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, hoàn thiện biểu mẫu bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử theo yêu cầu (có nội dung đầy đủ như bản giấy, có QRCode, chữ ký số), hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng trong Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giải quyết TTHC và thuận tiện, thân thiện với người dùng.

Việc triển khai chữ ký số sử dụng USB token của Ban Cơ yếu Chính phủ để ký số đã được Chính phủ chỉ đạo triển khai từ sớm, các địa phương cần chủ động tập huấn, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm thực hiện việc ký số đối với Giấy khai sinh, Trích lục khai tử điện tử nói riêng, các văn bản, giấy tờ khác nói chung theo đúng quy định pháp luật.

  1. Về một số vấn đề khác có liên quan
  1. Về việc thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ liên thông TTHC: hiện tại, Phần mềm dịch vụ công liên thông chưa có tính năng thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ liên thông TTHC. Liên quan đến việc nộp phí, lệ phí đăng ký hộ tịch trực tuyến, theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký khai sinh, khai tử trực tuyến thực hiện nộp phí, lệ phí ngay khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, người có yêu cầu thực hiện liên thông TTHC cũng phải thực hiện việc nộp phí, lệ phí ngay từ khi nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử là một phần của quy trình nội bộ, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch tiếp nhận hồ sơ từ phía Phần mềm dịch vụ công liên thông, không có liên hệ trực tiếp với người nộp hồ sơ nên không có chức năng và không thể thực hiện được việc thanh toán trực tuyến. Tại thời điểm xây dựng Phần mềm dịch vụ công liên thông, Bộ Tư pháp đã có các Công văn góp ý đối với tính năng thanh toán trực tuyến của Phần mềm này[2] gửi Tổ Công tác 06 và Văn phòng Chính phủ.
  1. Về việc đồng bộ trạng thái hồ sơ, thống kê hồ sơ liên thông TTHC: Theo phản ánh của một số địa phương[3], Phần mềm dịch vụ công liên thông hiện đang không gửi được thông tin, trạng thái hồ sơ sang Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương; đồng thời, không thể hiện được thời gian giải quyết hồ sơ, thời gian hẹn trả kết quả chung đối với các thủ tục liên thông để công dân biết, đến nhận kết quả. Do đó, dẫn đến tình trạng không đính kèm được Phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả của đơn vị giải quyết hồ sơ, cũng chưa thể hiện được trạng thái giải quyết hồ sơ đối với những trường hợp hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, Phần mềm dịch vụ công liên thông cũng chưa có chức năng thống kê hồ sơ, địa phương không thực hiện được việc thống kê được số lượng hồ sơ liên thông TTHC đã được giải quyết trên Hệ thống.

          Do đó, để việc thực hiện liên thông TTHC được thuận lợi, hiệu quả, đề nghị Tổ Công tác tham mưu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Phần mềm dịch vụ công liên thông, bao gồm: tính năng thanh toán trực tuyến, tính năng/chức năng đồng bộ trạng thái hồ sơ liên thông TTHC; thống kê hồ sơ liên thông TTHC.

          Bộ Tư pháp trao đổi để Thường trực Tổ Công tác biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


[1] Công văn số 11953/UBND-KSTTHCNC ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá, Công văn số 8784/UBND-KSTT ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Khánh Hoà, Công văn số 9021/UBND-HCC ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

[2] Công văn số 3182/BTP-HTQTCT ngày 30/8/2022 gửi Tổ Công tác 06, Công văn số 5121/BTP-HTQTCT ngày 21/12/2022 gửi Văn phòng Chính phủ, Báo cáo số 13/BTP-HTQTCT ngày 13/01/2023 gửi Tổ Công tác 06.

[3] Ninh Bình, Yên Bái, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tây Ninh, Thái Nguyên, An Giang...

Tải Công văn tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-09/42af8dea3ddc6add4412BTP.pdf

<

Tin mới nhất

Bổ sung, hoàn thiện phần mềm giải quyết 02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử.(12/12/2023 11:24 CH)

Trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông(04/12/2023 10:50 SA)

Trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông(27/09/2023 9:24 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU GIẤY CHỨNG SINH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA(01/09/2023 10:47 CH)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương(24/04/2024 6:00 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

°
597 người đang online