Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2024

Đăng ngày 07 - 02 - 2024
100%

Ngày 07/2/2024, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2024.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện.

Yêu cầu cần quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương;  Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động PBGPL; Đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp PBGDPL. Chú trọng lựa chọn các nội dung pháp luật cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xấy dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn các quy định

của pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; hòa giải ở cơ sở

 

 NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn

1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

1.2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1 Tổ chức triển khai, quán triệt các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2023 và 2024

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/Năm 2024.

2.2. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong việc tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của Hội đồng phối hợp các cấp theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I/Năm 2024.

2.3 Củng cố, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của địa phương

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; chú trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/Năm 2024.

2.4. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024

Các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, UBND xã, thị trấn, các nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 (cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2024).

2.5. Triển khai Chỉ thị  số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2.6. Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; nội dung tuyên truyền trọng tâm phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội

 a) Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Quảng Xương, giai đoạn 2021-2025”  theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND huyện và các Chương trình phối hợp PBGDPL với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên HĐPHPBGDPL huyện, UBND xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ các Quyết định, Kế hoạch triển khai các đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025, “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, “phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.

- Cơ quan thực hiện: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (thực hiện trong phạm vi, nhiệm vụ được giao).

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL về quyền con người gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1079/QĐTTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2.7. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường, chú trọng giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, pháp luật về bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử trong trường học...

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

2.8 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

a) Xây dựng các tin, bài, các sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng tải trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND huyện/ Cổng thông tin điện tử UBND các xã, thị trấn.

 b) Thực hiện các chương trình phối hợp, truyền thông về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT,TT&DL, các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3. Triển khai công tác hòa giải ở cơ sở

3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

 3.2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

3.3. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”

- Cơ quan thực hiện:

+ Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tham mưu thực hiện.

+ UBND các xã, thị trấn thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi được giao quản lý.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án.

3.4. Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn

 - Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ huyện; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4. Triển khai công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

4.1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4.2. Tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ đánh giá về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham  mưu thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ở cấp xã, hướng dẫn áp dụng khung mô hình PBGDPL hiệu quả tại cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4.3. Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện; UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4.4. Kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp huyện:

Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện có trách nhiệm:

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2024.

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL cho công chức Tư pháp – hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên cơ sở các xã, thị trấn, về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Định kỳ giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp về kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn huyện.

2. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND,UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị các văn bản pháp luật thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các nội dung pháp luật mới theo Kế hoạch này và thực tiễn thi hành pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện hoạt động chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 Chủ trì tiếp tục thực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo các câu lạc bộ trong nhà trường tăng cường hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp.

4. Phòng Lao động TB&XH huyện

 Tăng cường tuyên truyền phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Việc làm, Bảo hiểm xã hội, chính sách pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội… cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chủ sử dụng lao động; tuyên truyền luật phòng, chống ma túy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người trong các trung tâm chữa bệnh và cai nghiện ma túy.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị, thẩm định cân đối kinh phí, lập dự toán trình UBND huyện xem xét cấp kinh phí cho công tác PBGDPL, công tác hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật.

6. Trung tâm Văn hóa,TT&DL huyện

Chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, phát sóng các tin, bài thông tin tuyên truyền PBGDPL; Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp sóng, tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

7. Công an huyện

 - Triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, văn bản dưới luật được giao thuộc phạm vi quản lý đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn huyện; đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người vi phạm pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy.

 - Tiếp tục triển khai Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” của Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025” của Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Ban Chỉ huy quân sự huyện

- Tuyên truyền, PBGDPL gắn kết chặt chẽ với giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng và các biện pháp hành chính; xây dựng môi trường văn hóa quân sự;

- Chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027”, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

9. Thanh tra huyện

- Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được Quốc hội ban hành liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2023 và 2024. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên khối Đảng; định kỳ, hàng tháng định hướng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy

Phối hợp với phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện dân vận trong công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo hệ thống dân vận cơ sở thực hiện công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

12. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên

- Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp các ban, ngành liên quan tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

13. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện

 - Xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền về cải cách tư pháp và đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tăng cường thông tin về hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm, kịp thời đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vụ án phức tạp, tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 - Đề nghị Tòa án nhân dân huyện thực hiện thủ tục ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở (khi có yêu cầu) theo quy định của pháp luật.

14. Đề nghị Hội Luật gia huyện

Căn cứ vào Kế hoạch này, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

15. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định.

- Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm, phù hợp với đối tượng, địa bàn để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; chú trọng nhân rộng những mô hình PBGDPL có hiệu quả; tiếp tục xây dựng, triển khai những mô hình mới.

- Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng kiện toàn, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, xây dựng mô hình điển hình về hoạt động hòa giải ở cơ sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào chiều sâu và thực chất, chú trọng đánh giá qua tài liệu kiểm chứng và đúng thời hạn theo quy định.

- Bố trí nguồn lực, kinh phí bảo đảm để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã, phấn đấu đảm bảo ít nhất 10 triệu cho 01 đơn vị cấp xã/01 năm.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL về UBND huyện thông qua Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (cơ quan thường trực là Phòng Tư pháp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 06/6, báo cáo năm gửi trước ngày 07/11, báo cáo năm chính thức gửi trước ngày 20/01 năm sau để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

<

Tin mới nhất

Thông tin dữ liệu về phổ biến giáo dục pháp luật(22/04/2024 3:31 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.(08/04/2024 2:41 CH)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

UBND huyện Quảng Xương công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành...(12/03/2024 5:02 CH)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương(24/04/2024 6:00 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

°
574 người đang online