Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Quảng Xương: Tập trung làm tốt công tác quy hoạch xây dựng Nông thôn mới

Đăng ngày 03 - 12 - 2011
100%

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch là một trong những công tác đựơc ưu tiến số 1. Bởi theo yêu cầu, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải có sự tham gia của người dân, cộng đồng dân cư, từ ý tưởng quy hoạch đến huy động nguồn vốn, tổ chức thực hiện và quản lý xây dựng...

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nguồn vốn đầu tư  và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa...

         Tại huyện Quảng Xương, công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện đựơc chú trọng trong thời gian qua. Đến nay, các xã trong huyện đã có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Nhiều đề án có tính chất quy hoạch như phát triển thủy lợi, thủy sản, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại và cơ sở hạ tầng, khu dân cư, trung tâm xã,  khu giáo dục, văn hóa... đã được thông qua huyện để thực hiện.

         Theo chỉ đạo của UBND huyện về định hướng phát triển chung trong công tác quy hoạch, đơn vị tư vấn cần căn cứ vào các quy định hướng dẫn của các Bộ ngành TW, của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế xã hội đã đựơc xác  định tại NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, Đại hội Đảng bộ các xã, căn cứ các quy hoạch trong khu vực đã được phê duyệt. Đồng thời đánh giá kỹ thực trạng nông thôn, tìm ra các thế mạnh của địa phương... Rà soát, so sánh với 19 tiêu chí được ban hành tại QĐ 491 ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đánh giá rõ tiêu chí đã đạt, tiêu chí cần phải tập trung triển khai thực hiện, những nội dung chưa đạt nhưng đã cận tiêu chí quy định, để từ đó đưa ra định hướng chung cho việc quy hoạch xây dựng  NTM của các xã.     

     Kế hoạch xây dựng NTM của huyện giai đoạn 2010-2015, chậm nhất đến tháng 12 năm 2011, tất cả các xã phải hòan thành công tác quy hoạch xây dựng NTM. Theo đó, đối với phạm vi toàn xã, nội dung lập quy hoạch xây dựng xã NTM là để xác định ranh giới, quy mô sử dụng đất, dự báo quy mô dân số, quy mô xây dựng trên địa bàn xã và của các thôn, theo từng giai đoạn quy hoạch; các yêu cầu về bố trí mạng lưới dân cư, mạng lưới các công trình công cộng, công trình phục vụ sản xuẩt, công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối với các thôn, với các vùng sản xuất và các khu động lực có ảnh hưởng đến phát triển Kinh tế xã hội của xã, yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường ở nông thôn.

   Đối với phạm vi trung tâm xã, các thôn: xác định vị trí, ranh giới, quy mô đất xây dựng, nội dung cần cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới; yêu cầu xây dựng, định hướng kiến trúc đặc trưng, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của khu trung tâm xã, công trình công cộng cấp xã, công trình phục vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nhà ở từng thôn, làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết.

          Giải pháp cho công tác quy hoạch xây dựng NTM, các địa phương cần hòan chỉnh đề án xây dựng xã NTM trình UBND huyện phê duyệt. Đề án duyệt đựơc xem như là quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của xã, làm cơ sở để quy hoạch xây dựng xã NTM. UBND các xã là chủ đầu tư các đồ án quy hoạch trên, chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức lập quy hoạch, bao gồm: lựa chọn đơn vị tư vấn, lập quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch, thông qua HĐND xã và trình UBND huyện phê duyệt; UBND huyện thành lập các tổ công tác ở huyện để hướng dẫn, hỗ trợ cho các xã lập và trình duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM đúng nội dung, trình tự và đảm bảo thời gian quy định.

            Các địa phương cần nắm rõ: công tác quy hoạch nói riêng và xây dựng chương trình nông thôn mới nói chung phải lấy việc phục vụ đời sống dân sinh làm hạt nhân, vai trò cũng như ý kiến đóng góp của người dân phải được thể hiện trong đồ án, để làm sao cho người dân thực sự được làm chủ nông thôn, có cuộc sống ấm no. Việc tổ chức thực hiện và xây dựng theo quy hoạch cần được triển khai quyết liệt để xây dựng được NTM hiện đại văn minh, có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, tổ chức sản xuất hợp lý gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá. Trong quy hoạch phải thể hiện và giữ gìn được bản sắc văn hóa nông thôn Việt Nan, quá trình thực hiện quy hoạch không nên cứng nhắc mà phải phát hiện cho được chỗ chưa hợp lý, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền để chỉnh sửa cho phù hợp, để đồ án quy hoạch được triển khai hiệu quả trong thực tế./.

 

                                                                                                            Tin: Văn Chinh Đài TT Quảng Xương

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị thẩm định đánh giá công nhận 02 thôn: Phúc Tâm và Văn Giáo xã Quảng Phúc đạt chuẩn thôn...(28/04/2022 9:35 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(28/04/2022 9:25 CH)

Quảng Xương phát huy hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư(16/03/2022 11:13 CH)

Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng việc làm cho lao động nông thôn(18/02/2022 1:36 CH)

Nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết(10/02/2022 3:46 CH)