Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Kế hoạch số 21 của Huyện ủy về Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong thời kỳ CNH, HĐH, xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 16 - 02 - 2012
100%

   ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  HUYỆN UỶ QUẢNG XƯƠNG                      

                      *                              Quảng Xương, ngày 02 tháng 02  năm 2012                                            

              Số 21-KH/HU

 

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành

Đảng bộ huyện  về tăng cường  sự lãnh đạo nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong thời kỳ CNH, HĐH, xây dựng nông thôn mới

---------------

 

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về tăng cường  sự lãnh đạo  nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân trong thời kỳ CNH, HĐH, xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, bền vững về ý thức trách nhiệm công dân; nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch; chương trình hành động cụ thể  tổ chức thực hiện Nghị quyết. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết trên tinh thần đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và cụ thể. Phân tích rõ cơ sở lý luận, thực tiễn làm sáng tỏ  quan điểm và các giải pháp cơ bản của
Nghị quyết.

II. NỘI DUNG

1. Đối với cấp huyện

* Qúy I năm 2012:

- Thành lập BCĐ thực hiện Nghị quyết.

- Thành lập Tổ tư vấn giúp BCĐ biên soạn tài liệu học tập Luật.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết.

- Biên soạn tài liệu giáo dục pháp luật phục vụ học tập Nghị quyết.

- Thành lập đội quy tắc liên ngành xây dựng nông thôn mới.

- Mở lớp triển khai học tập Nghị quyết và tập huấn Luật.

* Lớp thứ nhất:

 Ban Thường vụ Huyện uỷ chủ trì tổ chức hội nghị mở lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

* Thành phần gồm: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV; Trưởng, phó Ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, CT. HĐND, Phó bí thư - CT. UBND các xã, Thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc; Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

*  Nội dung:

Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/HU; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện.

* Tài liệu:

Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết;

Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết.

 * Thời gian: 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 25 tháng 02 năm 2012

* Lớp thứ hai:

Do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp học tập Nghị quyết cho báo cáo viên cấp huyện.

* Nội dung, tài liệu: Như lớp thứ nhất

*  Thời gian1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 02 năm 2012.

* Lớp thứ ba

- Lớp tập huấn Luật cho báo cáo viên. Mỗi xã chọn 03 báo cáo viên, mỗi đảng bộ cơ quan chọn 01 báo cáo viên tham gia lớp tập huấn. Sau tập huấn các báo cáo viên có trách nhiệm giới thiệu Luật cho nhân dân tại các thôn, xóm, khu phố. Các chi bộ sẽ tổ chức lớp học ghép.

- Giảng viên: Mời báo cáo viên cấp tỉnh.

 * Quý  II và  Quý III năm 2012:

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng học tập Nghị quyết.

Chỉ đạo việc học tập Luật, Bộ Luật và các văn bản dưới Luật ở các thôn, xóm, khu phố.

 * Quý IV năm 2012:

Chỉ đạo cơ sở tổ chức cuộc thi công dân hiểu biết về pháp luật và tổ chức thi chung kết toàn huyện.

2. Đối với các xã, thị trấn

* Quý I năm 2012:

- Xây dựng kế hoạch học tập, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

- Thành lập đội quy tắc xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Tổ chức học và tìm hiểu về pháp luật, một số văn bản dưới luật.   

* Quý II năm 2012:

- Ban Chấp hành Đảng bộ chủ trì tổ chức học tập, quán triệt  Nghị quyết trong TCCS Đảng

- Thành phần: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 - Nội dung:

+ Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

+ Triển khai kế hoạch học tập và chương trình hành động của cấp uỷ cơ sở.

- Tài liệu:

 Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của huyện.

Kế hoạch học tập và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cơ sở.

- Giảng viên: do báo cáo viên cấp huyện trực tiếp triển khai Nghị quyết; Chương trình hành động của địa phương do đồng chí Bí thư cấp ủy  triển khai.

- Thời gian: 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2012

* Quý II và Quý III năm 2012:

Cấp uỷ cơ sở chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở các lớp học tập Luật cho các thôn, xóm, khu phố.

- Thành phần:  hội viên, đoàn viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân

- Giảng viên: báo cáo viên cấp xã đã được dự lớp tập huấn ở huyện giới thiệu.

* Quý IV năm 2012:

Tổ chức thi kiến thức hiểu biết về luật ở thôn, xóm, khu phố; Tổ chức thi chung kết ở xã; chọn thí sinh tham gia thi chung kết toàn huyện.

3- Đối với các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc

- Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ chủ trì tổ chức học tập, quán triệt
Nghị quyết:

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

 - Nội dung:

Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết của huyện.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đơn vị.

- Thời gian: 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2012

- Tổ chức học tập và thi tìm hiểu kiến thức về luật, các Bộ Luật cơ bản và các văn bản dưới Luật cho cán bộ công chức viên chức.

4. Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc kêu gọi, vận động toàn dân tham gia học tập, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và thực hiện pháp luật.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; vận động hội viên, đoàn viên có những hành động thiết thực đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

- Riêng đối với Đoàn viên, thanh niên tổ chức học tập Nghị quyết và luật theo hệ thống đoàn cơ sở. Giao cho Thường trực Huyện Đoàn trực tiếp chỉ đạo.

5. Đối với Ngành giáo dục và các trường chuyên nghiệp đóng trên địa
bàn huyện:

- Ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức học tập cho giáo viên là quần chúng thuộc ngành quản lý. Chỉ đạo các nhà trường đưa nội dung học tập luật vào môn học giáo dục công dân và chương trình ngoại khóa cho học sinh.

- Các trường học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập luật cho sinh viên, học viên với hình thức phù hợp.

* Việc tổ chức thi tìm hiểu về luật; các Bộ Luật cơ bản và các văn bản
dưới  luật sẽ có hướng dẫn sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với việc học tập, quán triệt nghị quyết

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và trong các tầng lớp nhân dân, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012.

- Đồng chí bí thư cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác học tập của Đảng bộ; chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, đơn vị.

- BCĐ huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong năm 2013 và các năm tiếp theo. UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai Nghị quyết và tập huấn luật.

- Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở theo dõi, chỉ đạo trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết.

2. Đối với việc học tập luật, bộ luật và các văn bản dưới luật.

-  Hội đồng giáo dục pháp luật của huyện và tổ tư vấn biên soạn tài liệu giáo dục pháp luật giúp cho BCĐ biên soạn tài liệu và mở lớp tập huấn cho báo cáo viên của trung tâm học tập cộng đồng. 

- Cấp uỷ, chính quyền cấp cơ sở chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp học tập cho quần chúng các kiến thức về pháp luật ở thôn, xóm, khu phố.

- Đối với các cơ quan, đơn vị: tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức học tập kiến thức Luật, bộ luật cơ bản và những văn bản dưới Luật.

3. Việc triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết số 04-NQ/HU vào cuộc sống

- Bám sát nội dung nghị quyết và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy các cấp ủy, chính quyền; các ngành, cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch; chương trình hành động tổ chức thực hiện đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

- UBND huyện thành lập đội qui tắc xây dựng nông thôn mới cấp huyện; xác định chức năng, nhiệm vụ và duy trì hoạt động của đội quy tắc; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập đội qui tắc xây dựng nông thôn mới.

- Các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ theo dõi, kiểm tra tiến độ học tập và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, tham mưu cho BTV, BCĐ định kỳ sơ kết tổng kết nghị quyết, rút kinh nghiệm chỉ đạo cho những năm tiếp theo.

-  Ban Tuyên giáo chỉ đạo Phòng Văn hóa; Trung tâm Văn hóa thể thao; Đài truyền thanh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua sinh hoạt văn hóa của các câu lạc bộ; các tổ chức quần chúng ở cụm dân cư, các hoạt động tập thể và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, panô, áp phích... trên địa bàn.

- Ban Dân vận phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội hoá tuyên truyền pháp luật ở một số thôn, xóm. Trên cơ sở thôn dân vận khéo, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm từng bước nhân ra diện rộng.

 

Nơi nhận:                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ                                                                     

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ                                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;        để                                              

- Văn phòng Tỉnh uỷ              báo cáo

- Các đ/c HUV;

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc;                              (Đã ký)

- Các Ban, Phòng, ngành đoàn thể cấp huyện;

- Đài truyền thanh huyện;                                                               

- Lưu VP.                                                                                      Nguyễn Văn Chiến                                                              

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị thẩm định đánh giá công nhận 02 thôn: Phúc Tâm và Văn Giáo xã Quảng Phúc đạt chuẩn thôn...(28/04/2022 9:35 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(28/04/2022 9:25 CH)

Quảng Xương phát huy hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư(16/03/2022 11:13 CH)

Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng việc làm cho lao động nông thôn(18/02/2022 1:36 CH)

Nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết(10/02/2022 3:46 CH)