Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Quảng Xương