Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Các huyện, quận kết nghĩa của Thành phố Đà Nẵng ra thăm và làm việc tại huyện Quảng Xương